Thể loại:

Silent final consonant

Đăng ký theo dõi Silent final consonant phát âm

 • phát âm vingt vingt [fr]
 • phát âm long long [en]
 • phát âm blanc blanc [fr]
 • phát âm coup coup [en]
 • phát âm sang sang [fr]
 • phát âm camp camp [en]
 • phát âm beaucoup beaucoup [fr]
 • phát âm nez nez [fr]
 • phát âm loup loup [fr]
 • phát âm oeufs oeufs [fr]
 • phát âm trop trop [fr]
 • phát âm bungalow bungalow [en]
 • phát âm rang rang [en]
 • phát âm porc porc [fr]
 • phát âm serf serf [en]
 • phát âm riz riz [fr]
 • phát âm Nicolas Nicolas [fr]
 • phát âm joug joug [fr]
 • phát âm doigt doigt [fr]
 • phát âm estomac estomac [fr]
 • phát âm escroc escroc [fr]
 • phát âm champ champ [en]
 • phát âm Franc Franc [de]
 • phát âm tronc tronc [fr]
 • phát âm almanach almanach [fr]
 • phát âm caoutchouc caoutchouc [fr]
 • phát âm hareng hareng [fr]
 • phát âm cerf cerf [fr]
 • phát âm clerc clerc [fr]
 • phát âm banc banc [fr]
 • phát âm clef clef [en]
 • phát âm Bourg Bourg [fr]
 • phát âm flanc flanc [fr]
 • phát âm galop galop [lmo]
 • phát âm un mot un mot [fr]
 • phát âm étang étang [fr]
 • phát âm Poing Poing [fr]
 • phát âm coing coing [fr]
 • phát âm faubourg faubourg [fr]
 • phát âm croc croc [fr]
 • phát âm bobsleigh bobsleigh [en]
 • phát âm shampoing shampoing [fr]
 • phát âm nerf nerf [fr]
 • phát âm plomb plomb [fr]
 • phát âm sirop sirop [fr]
 • phát âm drap drap [fr]
 • phát âm tabac tabac [fr]
 • phát âm bœufs bœufs [fr]
 • phát âm cantaloup cantaloup [fr]
 • phát âm raz raz [pl]
 • phát âm Sparadrap Sparadrap [fr]
 • phát âm radoub radoub [fr]
 • phát âm harfang harfang [fr]
 • phát âm accroc accroc [fr]
 • phát âm surplomb surplomb [fr]