Thể loại:

Sosič Balerina

Đăng ký theo dõi Sosič Balerina phát âm

 • phát âm in in [en]
 • phát âm do do [en]
 • phát âm je je [fr]
 • phát âm Z Z [en]
 • phát âm pot pot [en]
 • phát âm V V [en]
 • phát âm mano mano [es]
 • phát âm to to [en]
 • phát âm Roman Roman [fr]
 • phát âm se se [fi]
 • phát âm Dan Dan [es]
 • phát âm ne ne [eo]
 • phát âm bom bom [pt]
 • phát âm mi mi [it]
 • phát âm da da [de]
 • phát âm na na [de]
 • phát âm jo jo [fi]
 • phát âm S S [en]
 • phát âm ni ni [da]
 • phát âm SEM SEM [pt]
 • phát âm bi bi [da]
 • phát âm tam tam [sv]
 • phát âm mojo mojo [es]
 • phát âm okno okno [cs]
 • phát âm zima zima [pl]
 • phát âm ko ko [sv]
 • phát âm ki ki [hu]
 • phát âm moja moja [eu]
 • phát âm Ob Ob [de]
 • phát âm mimo mimo [es]
 • phát âm vem vem [sv]
 • phát âm jutro jutro [pl]
 • phát âm Marko Marko [fi]
 • phát âm pod pod [en]
 • phát âm samo samo [pt]
 • phát âm strop strop [cs]
 • phát âm za za [bs]
 • phát âm res res [la]
 • phát âm jiH jiH [tlh]
 • phát âm morda morda [pl]
 • phát âm iz iz [sl]
 • phát âm nimam nimam [sl]
 • phát âm nov nov [tlh]
 • phát âm vrata vrata [cs]
 • phát âm Pomlad Pomlad [sl]
 • phát âm luno luno [eo]
 • phát âm meni meni [ro]
 • phát âm Strah Strah [hr]
 • phát âm balerina balerina [sl]
 • phát âm mraz mraz [hr]
 • phát âm oči oči [cs]
 • phát âm moram moram [pt]
 • phát âm hiša hiša [sl]
 • phát âm toplo toplo [sl]
 • phát âm Vse Vse [sl]
 • phát âm kakor kakor [sv]
 • phát âm Poletje Poletje [sl]
 • phát âm še še [sl]
 • phát âm Vesela Vesela [hr]
 • phát âm divji divji [sl]
 • phát âm pred pred [br]
 • phát âm Ivanka Ivanka [hr]
 • phát âm Niso Niso [pt]
 • phát âm sobo sobo [es]
 • phát âm nima nima [cs]
 • phát âm pelje pelje [sl]
 • phát âm sonca sonca [sl]
 • phát âm vasi vasi [la]
 • phát âm Sončne Sončne [sl]
 • phát âm vanjo vanjo [sl]
 • phát âm luknje luknje [sl]
 • phát âm sveti sveti [hr]
 • phát âm kostanj kostanj [sl]
 • phát âm njiva njiva [sr]
 • phát âm nogavice nogavice [sl]
 • phát âm sabo sabo [vec]
 • phát âm očí očí [cs]
 • phát âm padla padla [cs]
 • phát âm pustila pustila [cs]
 • phát âm naravnost naravnost [sl]
 • phát âm ptice ptice [hr]
 • phát âm Če Če [sl]
 • phát âm nje nje [sl]
 • phát âm dvorišča dvorišča [sl]
 • phát âm hitreje hitreje [sl]
 • phát âm ojooj ojooj [sl]
 • phát âm tla tla [sl]
 • phát âm vesela sem vesela sem [sl]
 • phát âm zdaj zdaj [sl]
 • phát âm česa česa [sl]
 • phát âm maham maham [sl]
 • phát âm skozi skozi [sl]
 • phát âm pogledam pogledam [sl]
 • phát âm postelji postelji [sl]
 • phát âm pomaga pomaga [sl]
 • phát âm lulat lulat [sl]
 • phát âm vidim vidim [sl]
 • phát âm kamenjem kamenjem [sl]
 • phát âm kapljic kapljic [sl]
 • phát âm hiše hiše [sl]