Thể loại:

Türk alfabesi

Đăng ký theo dõi Türk alfabesi phát âm

 • phát âm û,Û û,Û [tr]
 • phát âm i,İ i,İ [tr]
 • phát âm ö,Ö ö,Ö [tr]
 • phát âm ü,Ü ü,Ü [tr]
 • phát âm î,Î î,Î [tr]
 • phát âm â, â, [tr]
 • phát âm ğ,Ğ ğ,Ğ [tr]
 • phát âm ş,Ş ş,Ş [tr]
 • phát âm u,U u,U [tr]
 • phát âm s,S s,S [tr]
 • phát âm b,B b,B [tr]
 • phát âm c,C c,C [tr]
 • phát âm h,H h,H [tr]
 • phát âm g,G g,G [tr]
 • phát âm t,T t,T [tr]
 • phát âm r,R r,R [tr]
 • phát âm a,A a,A [tr]
 • phát âm ç,Ç ç,Ç [tr]
 • phát âm e,E e,E [tr]
 • phát âm p,P p,P [tr]
 • phát âm bilindiği gibi bilindiği gibi [tr]
 • phát âm o,O o,O [tr]
 • phát âm z,Z z,Z [tr]
 • phát âm l,L l,L [tr]
 • phát âm m,M m,M [tr]
 • phát âm v,V v,V [tr]
 • phát âm k,K k,K [tr]
 • phát âm j,J j,J [tr]
 • phát âm d,D d,D [tr]
 • phát âm ı,I ı,I [tr]
 • phát âm n,N n,N [tr]
 • phát âm f,F f,F [tr]
 • phát âm y,Y y,Y [tr]