Thể loại:

verb

Đăng ký theo dõi verb phát âm

 • phát âm bald bald [en]
 • phát âm mean mean [en]
 • phát âm read read [en]
 • phát âm ring ring [en]
 • phát âm school school [en]
 • phát âm Blur Blur [en]
 • phát âm retard retard [fr]
 • phát âm band band [en]
 • phát âm direct direct [en]
 • phát âm guide guide [en]
 • phát âm telephone telephone [en]
 • phát âm cantar cantar [es]
 • phát âm step step [en]
 • phát âm abandon abandon [en]
 • phát âm mole mole [en]
 • phát âm beard beard [en]
 • phát âm celebrate celebrate [en]
 • phát âm nail nail [en]
 • phát âm gather gather [en]
 • phát âm poop poop [en]
 • phát âm curtain curtain [en]
 • phát âm beg beg [en]
 • phát âm March March [en]
 • phát âm thunder thunder [en]
 • phát âm get get [en]
 • phát âm said said [en]
 • phát âm judge judge [en]
 • phát âm clear clear [en]
 • phát âm fast fast [en]
 • phát âm should should [en]
 • phát âm ver ver [es]
 • phát âm appropriate appropriate [en]
 • phát âm collar collar [en]
 • phát âm sock sock [en]
 • phát âm heat heat [en]
 • phát âm rot rot [de]
 • phát âm paper paper [en]
 • phát âm arm arm [en]
 • phát âm detail detail [en]
 • phát âm rue rue [fr]
 • phát âm be be [en]
 • phát âm bare bare [en]
 • phát âm thin thin [en]
 • phát âm pour pour [en]
 • phát âm pet pet [en]
 • phát âm fiddle fiddle [en]
 • phát âm pool pool [en]
 • phát âm mar mar [es]
 • phát âm wow wow [en]
 • phát âm slow slow [en]
 • phát âm bruit bruit [fr]
 • phát âm throw throw [en]
 • phát âm plant plant [en]
 • phát âm mind mind [en]
 • phát âm rank rank [en]
 • phát âm coach coach [en]
 • phát âm dame dame [en]
 • phát âm budget budget [en]
 • phát âm watch watch [en]
 • phát âm advocate advocate [en]
 • phát âm bowl bowl [en]
 • phát âm Frank Frank [en]
 • phát âm shovel shovel [en]
 • phát âm смотреть смотреть [ru]
 • phát âm machen machen [de]
 • phát âm honor honor [en]
 • phát âm busy busy [en]
 • phát âm call call [en]
 • phát âm give give [en]
 • phát âm stir stir [en]
 • phát âm delete delete [en]
 • phát âm patent patent [en]
 • phát âm skirt skirt [en]
 • phát âm kid kid [en]
 • phát âm Seal Seal [en]
 • phát âm sing sing [en]
 • phát âm candle candle [en]
 • phát âm shuffle shuffle [en]
 • phát âm elhoz elhoz [hu]
 • phát âm persuade persuade [en]
 • phát âm floor floor [en]
 • phát âm poison poison [en]
 • phát âm fear fear [en]
 • phát âm Grant Grant [en]
 • phát âm experience experience [en]
 • phát âm Matcha Matcha [ja]
 • phát âm subject subject [en]
 • phát âm bat bat [en]
 • phát âm feather feather [en]
 • phát âm crawl crawl [en]
 • phát âm lime lime [en]
 • phát âm cock cock [en]
 • phát âm lie lie [en]
 • phát âm hawk hawk [en]
 • phát âm cull cull [en]
 • phát âm wonder wonder [en]
 • phát âm stable stable [en]
 • phát âm sand sand [en]
 • phát âm died died [en]
 • phát âm fault fault [en]