Thể loại:

verb

Đăng ký theo dõi verb phát âm

 • phát âm wall wall [en]
 • phát âm borrow borrow [en]
 • phát âm fault fault [en]
 • phát âm sand sand [en]
 • phát âm stable stable [en]
 • phát âm Bully Bully [en]
 • phát âm cry cry [en]
 • phát âm old old [en]
 • phát âm bin bin [de]
 • phát âm project project [en]
 • phát âm doubt doubt [en]
 • phát âm beat beat [en]
 • phát âm table table [en]
 • phát âm ridicule ridicule [en]
 • phát âm gehen gehen [de]
 • phát âm gauge gauge [en]
 • phát âm burn burn [en]
 • phát âm purse purse [en]
 • phát âm congress congress [en]
 • phát âm murder murder [en]
 • phát âm coin coin [en]
 • phát âm können können [de]
 • phát âm compare compare [en]
 • phát âm Rome Rome [fr]
 • phát âm Rachel Rachel [en]
 • phát âm centre centre [en]
 • phát âm begin begin [en]
 • phát âm amar amar [es]
 • phát âm scarf scarf [en]
 • phát âm level level [en]
 • phát âm 食べる 食べる [ja]
 • phát âm need need [en]
 • phát âm escape escape [en]
 • phát âm care care [en]
 • phát âm sink sink [en]
 • phát âm bridge bridge [en]
 • phát âm Przepraszam Przepraszam [pl]
 • phát âm butcher butcher [en]
 • phát âm broadcast broadcast [en]
 • phát âm lounge lounge [en]
 • phát âm engineer engineer [en]
 • phát âm cook cook [en]
 • phát âm salve salve [la]
 • phát âm drive drive [en]
 • phát âm reason reason [en]
 • phát âm Bury Bury [en]
 • phát âm звонит звонит [ru]
 • phát âm люблю люблю [ru]
 • phát âm blow blow [en]
 • phát âm wake wake [en]
 • phát âm Jack Jack [en]
 • phát âm model model [en]
 • phát âm view view [en]
 • phát âm sein sein [de]
 • phát âm soil soil [en]
 • phát âm brand brand [en]
 • phát âm board board [en]
 • phát âm focus focus [en]
 • phát âm puzzle puzzle [en]
 • phát âm favor favor [en]
 • phát âm empty empty [en]
 • phát âm callar callar [es]
 • phát âm reveal reveal [en]
 • phát âm shot shot [en]
 • phát âm met met [en]
 • phát âm reduce reduce [en]
 • phát âm torture torture [en]
 • phát âm part part [en]
 • phát âm Perfume Perfume [en]
 • phát âm cap cap [en]
 • phát âm determine determine [en]
 • phát âm pause pause [en]
 • phát âm hate hate [en]
 • phát âm massage massage [en]
 • phát âm fui fui [es]
 • phát âm fade fade [en]
 • phát âm palm palm [en]
 • phát âm skip skip [en]
 • phát âm select select [en]
 • phát âm learning learning [en]
 • phát âm beef beef [en]
 • phát âm hide hide [en]
 • phát âm index index [en]
 • phát âm buy buy [en]
 • phát âm rug rug [en]
 • phát âm jerk jerk [en]
 • phát âm boom boom [en]
 • phát âm lend lend [en]
 • phát âm divert divert [en]
 • phát âm Essen Essen [de]
 • phát âm ship ship [en]
 • phát âm support support [en]
 • phát âm silence silence [en]
 • phát âm sublime sublime [en]
 • phát âm send send [en]
 • phát âm thread thread [en]
 • phát âm built built [en]
 • phát âm won't won't [en]
 • phát âm might might [en]
 • phát âm appreciate appreciate [en]