Thể loại:

WL

Đăng ký theo dõi WL phát âm

 • phát âm schlecht schlecht [de]
 • phát âm nie nie [de]
 • phát âm stehen stehen [de]
 • phát âm leben leben [de]
 • phát âm nach nach [de]
 • phát âm mir mir [de]
 • phát âm Liebe Liebe [de]
 • phát âm uns uns [de]
 • phát âm von von [de]
 • phát âm tun tun [de]
 • phát âm doch doch [de]
 • phát âm haben haben [de]
 • phát âm rest rest [en]
 • phát âm ehrlich ehrlich [de]
 • phát âm laufen laufen [de]
 • phát âm oder oder [de]
 • phát âm Alle Alle [da]
 • phát âm aus aus [de]
 • phát âm habe habe [de]
 • phát âm sich sich [de]
 • phát âm ihre ihre [de]
 • phát âm Herz Herz [de]
 • phát âm Kopf Kopf [de]
 • phát âm euch euch [de]
 • phát âm zu zu [de]
 • phát âm warum warum [de]
 • phát âm Bali Bali [en]
 • phát âm gegen gegen [de]
 • phát âm videos videos [en]
 • phát âm Freundin Freundin [de]
 • phát âm halt halt [en]
 • phát âm sofort sofort [de]
 • phát âm Jahr Jahr [de]
 • phát âm mit mit [de]
 • phát âm weiterhin weiterhin [de]
 • phát âm kennen kennen [de]
 • phát âm mein mein [de]
 • phát âm vlog vlog [en]
 • phát âm kamera kamera [de]
 • phát âm erst erst [de]
 • phát âm Musik Musik [de]
 • phát âm reden reden [de]
 • phát âm spricht spricht [de]
 • phát âm andere andere [de]
 • phát âm völlig völlig [de]
 • phát âm Leute Leute [de]
 • phát âm sagen sagen [de]
 • phát âm vielleicht vielleicht [de]
 • phát âm vor vor [de]
 • phát âm meine meine [de]
 • phát âm Ende Ende [de]
 • phát âm reisen reisen [de]
 • phát âm brauchen brauchen [de]
 • phát âm linie linie [de]
 • phát âm nehmen nehmen [de]
 • phát âm werde werde [de]
 • phát âm möglich möglich [de]
 • phát âm alles alles [de]
 • phát âm recht recht [de]
 • phát âm natürlich natürlich [de]
 • phát âm euer euer [de]
 • phát âm damals damals [de]
 • phát âm neue neue [de]
 • phát âm titel titel [da]
 • phát âm mehr mehr [de]
 • phát âm Kumpel Kumpel [pl]
 • phát âm wieder wieder [de]
 • phát âm wurde wurde [de]
 • phát âm zuerst zuerst [de]
 • phát âm ALS ALS [de]
 • phát âm Bild Bild [de]
 • phát âm fest fest [de]
 • phát âm zusammen zusammen [de]
 • phát âm würde würde [de]
 • phát âm eigentlich eigentlich [de]
 • phát âm nur nur [de]
 • phát âm macht macht [de]
 • phát âm unsere unsere [de]
 • phát âm Mensch Mensch [de]
 • phát âm einen einen [de]
 • phát âm genau genau [de]
 • phát âm gibt gibt [de]
 • phát âm Wohnung Wohnung [de]
 • phát âm wissen wissen [de]
 • phát âm Freunde Freunde [de]
 • phát âm einem einem [de]
 • phát âm viele viele [de]
 • phát âm dieser dieser [de]
 • phát âm diese diese [de]
 • phát âm kommt kommt [de]
 • phát âm nächsten nächsten [de]
 • phát âm ab ab [tr]
 • phát âm sondern sondern [de]
 • phát âm grund grund [de]
 • phát âm lebendig lebendig [de]
 • phát âm Wesen Wesen [de]
 • phát âm mache mache [de]
 • phát âm lernt lernt [de]
 • phát âm Seele Seele [de]
 • phát âm mittlerweile mittlerweile [de]