Thành viên:

Alco

Đăng ký phát âm của Alco

Xem thông tin và từ của thành viên.
Ngày Từ Nghe Bình chọn
12/07/2015 gastroparésie [fr] phát âm gastroparésie 0 bình chọn
12/07/2015 cheval de course [fr] phát âm cheval de course 0 bình chọn
12/12/2014 la Sibérie [fr] phát âm la Sibérie 0 bình chọn
12/12/2014 blanchissage [fr] phát âm blanchissage 0 bình chọn
04/07/2012 décavaillonner [fr] phát âm décavaillonner 0 bình chọn
04/07/2012 hallebotte [fr] phát âm hallebotte 0 bình chọn
04/07/2012 martingale [fr] phát âm martingale 0 bình chọn
04/07/2012 pattemouille [fr] phát âm pattemouille 0 bình chọn
04/07/2012 poche revolver [fr] phát âm poche revolver 0 bình chọn
04/07/2012 céramique [fr] phát âm céramique 0 bình chọn
04/07/2012 Pineau d'Aunis [fr] phát âm Pineau d'Aunis 1 bình chọn
04/07/2012 goyère [fr] phát âm goyère 0 bình chọn
04/07/2012 regurgitation [fr] phát âm regurgitation 0 bình chọn
04/07/2012 œdème [fr] phát âm œdème 2 bình chọn Phát âm tốt nhất
04/07/2012 triple perquisition [fr] phát âm triple perquisition 0 bình chọn
04/07/2012 Moulin à Vent [fr] phát âm Moulin à Vent 0 bình chọn
04/07/2012 tronc artériel commun [fr] phát âm tronc artériel commun 0 bình chọn
04/07/2012 mutisme sélectif [fr] phát âm mutisme sélectif 0 bình chọn
04/07/2012 Essoreuse à salade [fr] phát âm Essoreuse à salade 0 bình chọn
04/07/2012 gratin de courgettes [fr] phát âm gratin de courgettes 0 bình chọn
04/07/2012 déshumaniser [fr] phát âm déshumaniser 0 bình chọn
04/07/2012 cent et unième [fr] phát âm cent et unième 0 bình chọn
04/07/2012 neuf cent un [fr] phát âm neuf cent un 0 bình chọn
04/07/2012 mille cinq cents [fr] phát âm mille cinq cents 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
04/07/2012 obscurcir [fr] phát âm obscurcir 0 bình chọn
04/07/2012 herblay [fr] phát âm herblay 0 bình chọn
04/07/2012 Charles Henry [fr] phát âm Charles Henry 0 bình chọn
04/07/2012 La plus que lente [fr] phát âm La plus que lente 1 bình chọn
04/07/2012 Jean de Xaintrailles [fr] phát âm Jean de Xaintrailles 1 bình chọn
04/07/2012 magret de canard [fr] phát âm magret de canard 0 bình chọn