Thành viên:

Alco

Đăng ký phát âm của Alco

Xem thông tin và từ của thành viên.
Ngày Từ Nghe Bình chọn
08/05/2017 gynoïde [fr] phát âm gynoïde 0 bình chọn
08/05/2017 gynandre [fr] phát âm gynandre 0 bình chọn
24/03/2017 Wattecamps [fr] phát âm Wattecamps 0 bình chọn
24/03/2017 accentus [fr] phát âm accentus 1 bình chọn
24/03/2017 monter sur ses ergots [fr] phát âm monter sur ses ergots 0 bình chọn
24/03/2017 en mettre plein la vue [fr] phát âm en mettre plein la vue 0 bình chọn
24/03/2017 Thiérault [fr] phát âm Thiérault 0 bình chọn
24/03/2017 Quoix [fr] phát âm Quoix 0 bình chọn
24/03/2017 Boisdinghem [fr] phát âm Boisdinghem 0 bình chọn
24/03/2017 pereyre [fr] phát âm pereyre 0 bình chọn
24/03/2017 Bouchaud [fr] phát âm Bouchaud 0 bình chọn
24/03/2017 prévoyant un délai [fr] phát âm prévoyant un délai 0 bình chọn
24/03/2017 Keolis [fr] phát âm Keolis 0 bình chọn
24/03/2017 la garde d'enfants [fr] phát âm la garde d'enfants 0 bình chọn
24/03/2017 Charles Mathieu Isidore Decaen [fr] phát âm Charles Mathieu Isidore Decaen 0 bình chọn
12/07/2015 gastroparésie [fr] phát âm gastroparésie 0 bình chọn
12/07/2015 cheval de course [fr] phát âm cheval de course 0 bình chọn
12/12/2014 la Sibérie [fr] phát âm la Sibérie 0 bình chọn
12/12/2014 blanchissage [fr] phát âm blanchissage 0 bình chọn
04/07/2012 décavaillonner [fr] phát âm décavaillonner 0 bình chọn
04/07/2012 hallebotte [fr] phát âm hallebotte 0 bình chọn
04/07/2012 martingale [fr] phát âm martingale 0 bình chọn
04/07/2012 pattemouille [fr] phát âm pattemouille 0 bình chọn
04/07/2012 poche revolver [fr] phát âm poche revolver 0 bình chọn
04/07/2012 céramique [fr] phát âm céramique 0 bình chọn
04/07/2012 Pineau d'Aunis [fr] phát âm Pineau d'Aunis 1 bình chọn
04/07/2012 goyère [fr] phát âm goyère 0 bình chọn
04/07/2012 regurgitation [fr] phát âm regurgitation 0 bình chọn
04/07/2012 œdème [fr] phát âm œdème 2 bình chọn Phát âm tốt nhất
04/07/2012 triple perquisition [fr] phát âm triple perquisition 0 bình chọn