Thành viên:

Aldedogn

Đăng ký phát âm của Aldedogn

Xem thông tin và từ của thành viên.
Ngày Từ Nghe Bình chọn
28/12/2012 pamolet [lmo] phát âm pamolet 0 bình chọn
28/12/2012 pamoleta [lmo] phát âm pamoleta 0 bình chọn
28/12/2012 debet [lmo] phát âm debet 0 bình chọn
28/12/2012 formager [lmo] phát âm formager 0 bình chọn
28/12/2012 malfidet [lmo] phát âm malfidet 0 bình chọn
28/12/2012 cuaciuna [lmo] phát âm cuaciuna 0 bình chọn
10/12/2012 padele [lmo] phát âm padele 0 bình chọn
10/12/2012 cuaciune [lmo] phát âm cuaciune 0 bình chọn
10/12/2012 parole [lmo] phát âm parole 0 bình chọn
10/12/2012 parola [lmo] phát âm parola 0 bình chọn
10/12/2012 dit [lmo] phát âm dit 0 bình chọn
10/12/2012 Frances [lmo] phát âm Frances 0 bình chọn
10/12/2012 agost [lmo] phát âm agost 0 bình chọn
10/12/2012 Trent [lmo] phát âm Trent 0 bình chọn
10/12/2012 ris [lmo] phát âm ris 0 bình chọn
10/12/2012 vaca [lmo] phát âm vaca 0 bình chọn
05/12/2012 lönedé [lmo] phát âm lönedé 0 bình chọn
05/12/2012 venerdé [lmo] phát âm venerdé 0 bình chọn
05/12/2012 düminica [lmo] phát âm düminica 0 bình chọn
05/12/2012 martedé [lmo] phát âm martedé 0 bình chọn
05/12/2012 giöedé [lmo] phát âm giöedé 0 bình chọn
05/12/2012 mercoldé [lmo] phát âm mercoldé 0 bình chọn
05/12/2012 bagatei [lmo] phát âm bagatei 0 bình chọn
05/12/2012 culü [lmo] phát âm culü 0 bình chọn
05/12/2012 cülù [lmo] phát âm cülù 0 bình chọn
05/12/2012 culunel [lmo] phát âm culunel 0 bình chọn
05/12/2012 culurì [lmo] phát âm culurì 0 bình chọn
05/12/2012 culunei [lmo] phát âm culunei 0 bình chọn
05/12/2012 bagatel [lmo] phát âm bagatel 0 bình chọn
05/12/2012 cülmartei [lmo] phát âm cülmartei 0 bình chọn