Thành viên:

AnnCharlotte

Đăng ký phát âm của AnnCharlotte

Xem thông tin và từ của thành viên.
Ngày Từ Nghe Bình chọn
12/09/2012 heltidsstudier [sv] phát âm heltidsstudier 0 bình chọn
12/09/2012 rekrytera [sv] phát âm rekrytera 0 bình chọn
12/09/2012 godkänna [sv] phát âm godkänna 0 bình chọn
12/09/2012 prestigefyllda [sv] phát âm prestigefyllda 0 bình chọn
12/09/2012 lärosäten [sv] phát âm lärosäten 0 bình chọn
12/09/2012 högskoleexamen [sv] phát âm högskoleexamen 0 bình chọn
12/09/2012 arbetsinnehåll [sv] phát âm arbetsinnehåll 0 bình chọn
12/09/2012 behörighet [sv] phát âm behörighet 0 bình chọn
12/09/2012 högskolestuderande [sv] phát âm högskolestuderande 0 bình chọn
12/09/2012 gymnasieutbildning [sv] phát âm gymnasieutbildning 0 bình chọn
12/09/2012 intrycket [sv] phát âm intrycket 0 bình chọn
12/09/2012 ambulanssjukvård [sv] phát âm ambulanssjukvård 0 bình chọn
12/09/2012 behandlingsassistent [sv] phát âm behandlingsassistent 0 bình chọn
12/09/2012 yrkesgymnasieskola [sv] phát âm yrkesgymnasieskola 0 bình chọn
12/09/2012 måltidskreatör [sv] phát âm måltidskreatör 0 bình chọn
12/09/2012 värdskap [sv] phát âm värdskap 0 bình chọn
12/09/2012 rikspolischef [sv] phát âm rikspolischef 0 bình chọn
12/09/2012 Svenson [sv] phát âm Svenson 0 bình chọn
12/09/2012 länspolismästare [sv] phát âm länspolismästare 0 bình chọn
12/09/2012 förbundsområdesordförande [sv] phát âm förbundsområdesordförande 0 bình chọn
12/09/2012 myndighetsledning [sv] phát âm myndighetsledning 0 bình chọn
12/09/2012 länspolismyndigheter [sv] phát âm länspolismyndigheter 0 bình chọn
12/09/2012 samverkansavtal [sv] phát âm samverkansavtal 0 bình chọn
12/09/2012 effektiviseringsarbetet [sv] phát âm effektiviseringsarbetet 0 bình chọn
12/09/2012 verksamhetens [sv] phát âm verksamhetens 0 bình chọn
12/09/2012 polismyndigheter [sv] phát âm polismyndigheter 0 bình chọn
12/09/2012 rikspolischefen [sv] phát âm rikspolischefen 0 bình chọn
12/09/2012 Otydliga [sv] phát âm Otydliga 0 bình chọn
12/09/2012 modernt [sv] phát âm modernt 0 bình chọn
12/09/2012 medarbetardriven [sv] phát âm medarbetardriven 0 bình chọn