Thành viên:

AnnCharlotte

Đăng ký phát âm của AnnCharlotte

Xem thông tin và từ của thành viên.
Ngày Từ Nghe Bình chọn
11/09/2012 förlorats [sv] phát âm förlorats 0 bình chọn
11/09/2012 dagsvärdet [sv] phát âm dagsvärdet 0 bình chọn
11/09/2012 förkommer [sv] phát âm förkommer 0 bình chọn
11/09/2012 modernitet [sv] phát âm modernitet 0 bình chọn
11/09/2012 rättsskyddsförsäkring [sv] phát âm rättsskyddsförsäkring 0 bình chọn
11/09/2012 stilleståndsersättning [sv] phát âm stilleståndsersättning 0 bình chọn
11/09/2012 hyrbilsförsäkring [sv] phát âm hyrbilsförsäkring 0 bình chọn
11/09/2012 motordrivna [sv] phát âm motordrivna 0 bình chọn
11/09/2012 värdehandlingar [sv] phát âm värdehandlingar 0 bình chọn
11/09/2012 bagageskada [sv] phát âm bagageskada 0 bình chọn
11/09/2012 terrorhandling [sv] phát âm terrorhandling 0 bình chọn
11/09/2012 utrikesdepartementets [sv] phát âm utrikesdepartementets 0 bình chọn
11/09/2012 föreligger [sv] phát âm föreligger 0 bình chọn
11/09/2012 förslitning [sv] phát âm förslitning 0 bình chọn
11/09/2012 anmälas [sv] phát âm anmälas 0 bình chọn
11/09/2012 avlider [sv] phát âm avlider 0 bình chọn
11/09/2012 avbryts [sv] phát âm avbryts 0 bình chọn
11/09/2012 självriskskydd [sv] phát âm självriskskydd 0 bình chọn
11/09/2012 självrisk [sv] phát âm självrisk 0 bình chọn
11/09/2012 bilförsäkring [sv] phát âm bilförsäkring 0 bình chọn
11/09/2012 larmcentral [sv] phát âm larmcentral 0 bình chọn
11/09/2012 skadetillfälle [sv] phát âm skadetillfälle 0 bình chọn
11/09/2012 permanenta [sv] phát âm permanenta 0 bình chọn
11/09/2012 självrisken [sv] phát âm självrisken 0 bình chọn
11/09/2012 personbil [sv] phát âm personbil 0 bình chọn
11/09/2012 reseskydd [sv] phát âm reseskydd 0 bình chọn
11/09/2012 medförts [sv] phát âm medförts 0 bình chọn
11/09/2012 oanvänd [sv] phát âm oanvänd 0 bình chọn
11/09/2012 bilens [sv] phát âm bilens 0 bình chọn
11/09/2012 avbrottsersättning [sv] phát âm avbrottsersättning 0 bình chọn