Thành viên:

AnnCharlotte

Đăng ký phát âm của AnnCharlotte

Xem thông tin và từ của thành viên.
Ngày Từ Nghe Bình chọn
11/09/2012 upplysningsskyldighet [sv] phát âm upplysningsskyldighet 0 bình chọn
11/09/2012 skriftligen [sv] phát âm skriftligen 0 bình chọn
11/09/2012 personuppgiftsombudet [sv] phát âm personuppgiftsombudet 0 bình chọn
11/09/2012 tecknandet [sv] phát âm tecknandet 0 bình chọn
11/09/2012 avtalsförpliktelser [sv] phát âm avtalsförpliktelser 0 bình chọn
11/09/2012 servicenät [sv] phát âm servicenät 0 bình chọn
11/09/2012 kostnadsfritt [sv] phát âm kostnadsfritt 0 bình chọn
11/09/2012 hemförsäkringen [sv] phát âm hemförsäkringen 0 bình chọn
11/09/2012 skadehändelse [sv] phát âm skadehändelse 0 bình chọn
11/09/2012 marknadsföring [sv] phát âm marknadsföring 0 bình chọn
11/09/2012 hemkomst [sv] phát âm hemkomst 0 bình chọn
11/09/2012 foldern [sv] phát âm foldern 0 bình chọn
11/09/2012 beställas [sv] phát âm beställas 0 bình chọn
11/09/2012 beskriv [sv] phát âm beskriv 0 bình chọn
11/09/2012 ersättningsanspråk [sv] phát âm ersättningsanspråk 0 bình chọn
11/09/2012 huvudkontor [sv] phát âm huvudkontor 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
11/09/2012 privatskador [sv] phát âm privatskador 0 bình chọn
11/09/2012 försäkringsbevis [sv] phát âm försäkringsbevis 0 bình chọn
11/09/2012 resehandlingen [sv] phát âm resehandlingen 0 bình chọn
11/09/2012 trädgårdsväxt [sv] phát âm trädgårdsväxt 0 bình chọn
11/09/2012 omprövat [sv] phát âm omprövat 0 bình chọn
11/09/2012 skadereglerare [sv] phát âm skadereglerare 0 bình chọn
11/09/2012 försäkringsnämnder [sv] phát âm försäkringsnämnder 0 bình chọn
11/09/2012 personförsäkringsnämnden [sv] phát âm personförsäkringsnämnden 0 bình chọn
11/09/2012 avger [sv] phát âm avger 0 bình chọn
11/09/2012 försäkringstagare [sv] phát âm försäkringstagare 0 bình chọn
11/09/2012 livförsäkring [sv] phát âm livförsäkring 0 bình chọn
11/09/2012 karlavägen [sv] phát âm karlavägen 0 bình chọn
11/09/2012 personskadenämnd [sv] phát âm personskadenämnd 0 bình chọn
11/09/2012 skaderegleringsfrågor [sv] phát âm skaderegleringsfrågor 0 bình chọn