Thành viên:

Ansley

Đăng ký phát âm của Ansley

Xem thông tin và từ của thành viên.
Ngày Từ Nghe Bình chọn
06/08/2019 抗美援朝 [zh] phát âm 抗美援朝 0 bình chọn
06/08/2019 赤膊 [zh] phát âm 赤膊 0 bình chọn
06/08/2019 喊声 [zh] phát âm 喊声 0 bình chọn
03/08/2019 素颜 [zh] phát âm 素颜 0 bình chọn
03/08/2019 气质 [zh] phát âm 气质 0 bình chọn
03/08/2019 五官 [zh] phát âm 五官 0 bình chọn
03/08/2019 憑倚 [zh] phát âm 憑倚 0 bình chọn
03/08/2019 输给 [zh] phát âm 输给 0 bình chọn
03/08/2019 颜值高 [zh] phát âm 颜值高 0 bình chọn
03/08/2019 小编 [zh] phát âm 小编 0 bình chọn
03/08/2019 有气质 [zh] phát âm 有气质 0 bình chọn
27/07/2019 干净 [zh] phát âm 干净 0 bình chọn
27/07/2019 复习 [zh] phát âm 复习 0 bình chọn
27/07/2019 附近 [zh] phát âm 附近 0 bình chọn
27/07/2019 分钟 [zh] phát âm 分钟 0 bình chọn
27/07/2019 [zh] phát âm 分 0 bình chọn
27/07/2019 水牛肉 [zh] phát âm 水牛肉 0 bình chọn
27/07/2019 飞机 [zh] phát âm 飞机 0 bình chọn
27/07/2019 非常 [zh] phát âm 非常 0 bình chọn
27/07/2019 放心 [zh] phát âm 放心 0 bình chọn
27/07/2019 [zh] phát âm 放 0 bình chọn
27/07/2019 房间 [zh] phát âm 房间 0 bình chọn
27/07/2019 方便 [zh] phát âm 方便 0 bình chọn
27/07/2019 发现 [zh] phát âm 发现 0 bình chọn
27/07/2019 发烧 [zh] phát âm 发烧 0 bình chọn
27/07/2019 耳朵 [zh] phát âm 耳朵 0 bình chọn
27/07/2019 儿子 [zh] phát âm 儿子 0 bình chọn
27/07/2019 而且 [zh] phát âm 而且 0 bình chọn
27/07/2019 饿 [zh] phát âm 饿 0 bình chọn
27/07/2019 多少 [zh] phát âm 多少 0 bình chọn