Thành viên:

Apocalice

Đăng ký phát âm của Apocalice

Xem thông tin và từ của thành viên.
Ngày Từ Nghe Bình chọn
12/06/2012 butter [fr] phát âm butter 0 bình chọn
12/06/2012 bordel [fr] phát âm bordel 0 bình chọn
12/06/2012 crétin [fr] phát âm crétin 1 bình chọn
12/06/2012 déprime [fr] phát âm déprime 0 bình chọn
12/06/2012 rateau [fr] phát âm rateau 0 bình chọn
12/06/2012 putain [fr] phát âm putain 2 bình chọn
12/06/2012 allume [fr] phát âm allume 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
12/06/2012 téléphone [fr] phát âm téléphone 1 bình chọn
31/10/2010 épargné [fr] phát âm épargné 0 bình chọn
31/10/2010 entretenue [fr] phát âm entretenue 0 bình chọn
31/10/2010 Céline [fr] phát âm Céline 1 bình chọn
31/10/2010 Germain Boffrand [fr] phát âm Germain Boffrand 0 bình chọn
31/10/2010 Herestauss [fr] phát âm Herestauss 0 bình chọn
31/10/2010 Boy Capel [fr] phát âm Boy Capel 0 bình chọn
31/10/2010 Des Esseintes [fr] phát âm Des Esseintes 0 bình chọn
31/10/2010 cendrier [fr] phát âm cendrier 3 bình chọn Phát âm tốt nhất
31/10/2010 Marie-Claire Ropars [fr] phát âm Marie-Claire Ropars 0 bình chọn
31/10/2010 Étienne Balsan [fr] phát âm Étienne Balsan 0 bình chọn
31/10/2010 Katia Chour [fr] phát âm Katia Chour 0 bình chọn
31/10/2010 cigarette [fr] phát âm cigarette 1 bình chọn
31/10/2010 Goebbels [fr] phát âm Goebbels 0 bình chọn
31/10/2010 сuisance [fr] phát âm сuisance 0 bình chọn
31/10/2010 Montaillou [fr] phát âm Montaillou 0 bình chọn
31/10/2010 troménie [fr] phát âm troménie 0 bình chọn
31/10/2010 frôlé [fr] phát âm frôlé 0 bình chọn
31/10/2010 Gordon [fr] phát âm Gordon 0 bình chọn
31/10/2010 répondez s`il vous plait [fr] phát âm répondez s`il vous plait 3 bình chọn Phát âm tốt nhất
31/10/2010 évaporite [fr] phát âm évaporite 0 bình chọn
31/10/2010 pétrologie [fr] phát âm pétrologie 0 bình chọn
31/10/2010 Elzévir [fr] phát âm Elzévir 0 bình chọn