Thành viên:

Aradia

Đăng ký phát âm của Aradia

Xem thông tin và từ của thành viên.
Ngày Từ Nghe Bình chọn
31/03/2015 sostenibilidad [es] phát âm sostenibilidad 0 bình chọn
31/03/2015 enojada [es] phát âm enojada -1 bình chọn
31/03/2015 salvajes [es] phát âm salvajes 0 bình chọn
31/03/2015 relatos [es] phát âm relatos 0 bình chọn
31/03/2015 cognoscitivo [es] phát âm cognoscitivo 0 bình chọn
31/03/2015 pañales [es] phát âm pañales 0 bình chọn
31/03/2015 Chile [es] phát âm Chile 0 bình chọn
31/03/2015 Alfa Romeo [es] phát âm Alfa Romeo 0 bình chọn
31/03/2015 mate [es] phát âm mate 0 bình chọn
31/03/2015 tango [es] phát âm tango 0 bình chọn
31/03/2015 psicoanálisis [es] phát âm psicoanálisis 0 bình chọn
31/03/2015 hijo de puta [es] phát âm hijo de puta 1 bình chọn
31/03/2015 Oscar [es] phát âm Oscar 0 bình chọn
31/03/2015 Ursula [es] phát âm Ursula 0 bình chọn
31/03/2015 Lucas [es] phát âm Lucas 0 bình chọn
31/03/2015 Manuel [es] phát âm Manuel 0 bình chọn
31/03/2015 Julia [es] phát âm Julia 0 bình chọn
31/03/2015 Francisco [es] phát âm Francisco 0 bình chọn
31/03/2015 Emmanuel [es] phát âm Emmanuel 0 bình chọn
31/03/2015 como una rosa [es] phát âm como una rosa 0 bình chọn
31/03/2015 María [es] phát âm María 0 bình chọn
31/03/2015 autónoma [es] phát âm autónoma 0 bình chọn
31/03/2015 voluptuosa [es] phát âm voluptuosa 0 bình chọn
31/03/2015 miseria [es] phát âm miseria 0 bình chọn
31/03/2015 pasta [es] phát âm pasta 0 bình chọn
31/03/2015 cosa [es] phát âm cosa 0 bình chọn
31/03/2015 sobrino [es] phát âm sobrino 0 bình chọn
31/03/2015 mamá [es] phát âm mamá 0 bình chọn
31/03/2015 tableta [es] phát âm tableta 0 bình chọn
31/03/2015 escándalo [es] phát âm escándalo 0 bình chọn