Thành viên:

Arbu

Đăng ký phát âm của Arbu

Xem thông tin và từ của thành viên.
Ngày Từ Nghe Bình chọn
31/05/2016 florecen [es] phát âm florecen 0 bình chọn
31/05/2016 reabastecimiento [es] phát âm reabastecimiento 0 bình chọn
27/03/2014 ciento once [es] phát âm ciento once 0 bình chọn
27/03/2014 Picoteo [es] phát âm Picoteo 0 bình chọn
27/03/2014 José María Elorrieta [es] phát âm José María Elorrieta 0 bình chọn
27/03/2012 cúrcuma [es] phát âm cúrcuma 0 bình chọn
27/03/2012 cabaretera [es] phát âm cabaretera 0 bình chọn
27/03/2012 currito [es] phát âm currito 0 bình chọn
27/03/2012 cúter [es] phát âm cúter 0 bình chọn
27/03/2012 curtidor [es] phát âm curtidor 0 bình chọn
27/03/2012 pedanía [es] phát âm pedanía 0 bình chọn
27/03/2012 causal [es] phát âm causal 0 bình chọn
27/03/2012 dabuti [es] phát âm dabuti 0 bình chọn
27/03/2012 debut [es] phát âm debut 0 bình chọn
27/03/2012 destacarse [es] phát âm destacarse 0 bình chọn
27/03/2012 enterradero [es] phát âm enterradero 0 bình chọn
27/03/2012 basto [es] phát âm basto 0 bình chọn
27/03/2012 insumiso [es] phát âm insumiso 0 bình chọn
27/03/2012 criarse [es] phát âm criarse 0 bình chọn
27/03/2012 distanciarse [es] phát âm distanciarse 0 bình chọn
27/03/2012 marismas [es] phát âm marismas 0 bình chọn
27/03/2012 desinflado [es] phát âm desinflado 0 bình chọn
27/03/2012 chinita [es] phát âm chinita 0 bình chọn
27/03/2012 cardiovascular [es] phát âm cardiovascular 0 bình chọn
13/03/2012 007 [es] phát âm 007 0 bình chọn
13/03/2012 ¿qué hora es? [es] phát âm ¿qué hora es? 0 bình chọn
13/03/2012 ¡Feliz Navidad! [es] phát âm ¡Feliz Navidad! 0 bình chọn
13/03/2012 ¡Felicidades! [es] phát âm ¡Felicidades! 0 bình chọn
13/03/2012 ¡Basta! [es] phát âm ¡Basta! 1 bình chọn
13/03/2012 ¡Basta ya! [es] phát âm ¡Basta ya! 1 bình chọn