Thành viên:

Armanti

Đăng ký phát âm của Armanti

Xem thông tin và từ của thành viên.
Ngày Từ Nghe Bình chọn
05/10/2013 аташу [cv] phát âm аташу 0 bình chọn
05/10/2013 atašu [cv] phát âm atašu 0 bình chọn
05/10/2013 аташуллă [cv] phát âm аташуллă 0 bình chọn
05/10/2013 atašullă [cv] phát âm atašullă 0 bình chọn
05/10/2013 аранçă [cv] phát âm аранçă 0 bình chọn
05/10/2013 атă [cv] phát âm атă 0 bình chọn
05/10/2013 ată [cv] phát âm ată 0 bình chọn
05/10/2013 атă-пушмак [cv] phát âm атă-пушмак 0 bình chọn
05/10/2013 атăçă [cv] phát âm атăçă 0 bình chọn
05/10/2013 атăш [cv] phát âm атăш 0 bình chọn
05/10/2013 атвит [cv] phát âm атвит 0 bình chọn
05/10/2013 атвитсĕр [cv] phát âm атвитсĕр 0 bình chọn
05/10/2013 атеизм [cv] phát âm атеизм 0 bình chọn
05/10/2013 ателье [cv] phát âm ателье 0 bình chọn
05/10/2013 атлант [cv] phát âm атлант 0 bình chọn
05/10/2013 атомник [cv] phát âm атомник 0 bình chọn
05/10/2013 аттан [cv] phát âm аттан 0 bình chọn
05/10/2013 аттата [cv] phát âm аттата 0 bình chọn
05/10/2013 атташе [cv] phát âm атташе 0 bình chọn
05/10/2013 аттăк [cv] phát âm аттăк 0 bình chọn
05/10/2013 ахăрсамана [cv] phát âm ахăрсамана 0 bình chọn
05/10/2013 ahărsamana [cv] phát âm ahărsamana 0 bình chọn
05/10/2013 ахăрт [cv] phát âm ахăрт 0 bình chọn
05/10/2013 ahărt [cv] phát âm ahărt 0 bình chọn
05/10/2013 ахăртнех [cv] phát âm ахăртнех 0 bình chọn
05/10/2013 асăнмалăх [cv] phát âm асăнмалăх 0 bình chọn
05/10/2013 асăну [cv] phát âm асăну 0 bình chọn
05/10/2013 асăрха [cv] phát âm асăрха 0 bình chọn
05/10/2013 асăрхавлă [cv] phát âm асăрхавлă 0 bình chọn
05/10/2013 asărhavlă [cv] phát âm asărhavlă 0 bình chọn