Thành viên:

ArxVirtus

Đăng ký phát âm của ArxVirtus

Xem thông tin và từ của thành viên.
Ngày Từ Nghe Bình chọn
26/11/2012 hyphenated [en] phát âm hyphenated 0 bình chọn
26/11/2012 derision [en] phát âm derision 0 bình chọn
26/11/2012 mollified [en] phát âm mollified 0 bình chọn
26/11/2012 Computer Science [en] phát âm Computer Science 0 bình chọn
26/11/2012 derives [en] phát âm derives 0 bình chọn
26/11/2012 paleophytologist [en] phát âm paleophytologist 0 bình chọn
26/11/2012 paleophytology [en] phát âm paleophytology 0 bình chọn
26/11/2012 fibrocartilaginous [en] phát âm fibrocartilaginous 0 bình chọn
26/11/2012 microfracture [en] phát âm microfracture 0 bình chọn
26/11/2012 benefaction [en] phát âm benefaction 0 bình chọn
26/11/2012 beluga [en] phát âm beluga 0 bình chọn
26/11/2012 condenser [en] phát âm condenser 0 bình chọn
26/11/2012 webbing [en] phát âm webbing 0 bình chọn
26/11/2012 postmark [en] phát âm postmark 0 bình chọn
26/11/2012 down-trodden [en] phát âm down-trodden 0 bình chọn
26/11/2012 cushioned [en] phát âm cushioned 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
26/11/2012 feeble [en] phát âm feeble 0 bình chọn
26/11/2012 sundered [en] phát âm sundered 0 bình chọn
25/11/2012 sales assistant [en] phát âm sales assistant 2 bình chọn
25/11/2012 slow motion [en] phát âm slow motion 0 bình chọn
25/11/2012 plausibly [en] phát âm plausibly 0 bình chọn
25/11/2012 narrowest [en] phát âm narrowest 0 bình chọn
25/11/2012 infernal [en] phát âm infernal 0 bình chọn
25/11/2012 maleate [en] phát âm maleate 0 bình chọn
25/11/2012 proportionately [en] phát âm proportionately 0 bình chọn
25/11/2012 stertorous [en] phát âm stertorous 0 bình chọn
25/11/2012 rehearsing [en] phát âm rehearsing 0 bình chọn
25/11/2012 personal pronoun [en] phát âm personal pronoun 0 bình chọn
25/11/2012 actualize [en] phát âm actualize 2 bình chọn
25/11/2012 pterygopalatine [en] phát âm pterygopalatine 1 bình chọn