Thành viên:

Athootita

Đăng ký phát âm của Athootita

Xem thông tin và từ của thành viên.
Ngày Từ Nghe Bình chọn
09/02/2017 Nashledanou [cs] phát âm Nashledanou 0 bình chọn
09/02/2017 shoda [cs] phát âm shoda 0 bình chọn
09/02/2017 kočka [cs] phát âm kočka 0 bình chọn
09/02/2017 obézní [cs] phát âm obézní 0 bình chọn
09/02/2017 ranka [cs] phát âm ranka 1 bình chọn
09/02/2017 hřát se [cs] phát âm hřát se 1 bình chọn
09/02/2017 karty [cs] phát âm karty 0 bình chọn
09/02/2017 dosažený [cs] phát âm dosažený 1 bình chọn
09/02/2017 příčinný [cs] phát âm příčinný 1 bình chọn
19/05/2010 Jan Neruda [cs] phát âm Jan Neruda 0 bình chọn
19/05/2010 Jakub Deml [cs] phát âm Jakub Deml 0 bình chọn
19/05/2010 Eduard Bass [cs] phát âm Eduard Bass 0 bình chọn
19/05/2010 Jaroslav Vrchlický [cs] phát âm Jaroslav Vrchlický 0 bình chọn
14/05/2010 Tokio [cs] phát âm Tokio 0 bình chọn
14/05/2010 tango [cs] phát âm tango 0 bình chọn
14/05/2010 strach [cs] phát âm strach 0 bình chọn
11/05/2010 slza [cs] phát âm slza 0 bình chọn
11/05/2010 skla [cs] phát âm skla 0 bình chọn
11/05/2010 skeptikovi [cs] phát âm skeptikovi 0 bình chọn
11/05/2010 skeptikové [cs] phát âm skeptikové 0 bình chọn
11/05/2010 skeptikova [cs] phát âm skeptikova 0 bình chọn
11/05/2010 skeptikem [cs] phát âm skeptikem 0 bình chọn
10/05/2010 skleničku [cs] phát âm skleničku 0 bình chọn
10/05/2010 skleničkami [cs] phát âm skleničkami 0 bình chọn
10/05/2010 sklenička [cs] phát âm sklenička 0 bình chọn
09/05/2010 skotových [cs] phát âm skotových 0 bình chọn
09/05/2010 skotovy [cs] phát âm skotovy 0 bình chọn
09/05/2010 skotovu [cs] phát âm skotovu 0 bình chọn
09/05/2010 skotovou [cs] phát âm skotovou 0 bình chọn
09/05/2010 skotovo [cs] phát âm skotovo 0 bình chọn