Thành viên:

AyasAO

Đăng ký phát âm của AyasAO

Xem thông tin và từ của thành viên.
Ngày Từ Phát âm Thông tin
08/03/2015 ma t'tie fin ou fol [frp] phát âm ma t'tie fin ou fol 0 bình chọn
08/03/2015 fôi [frp] phát âm fôi 0 bình chọn
08/03/2015 foi [frp] phát âm foi 0 bình chọn
08/03/2015 ôi [frp] phát âm ôi 0 bình chọn
08/03/2015 oi [frp] phát âm oi 0 bình chọn
08/03/2015 â [frp] phát âm â 0 bình chọn
08/03/2015 néi [frp] phát âm néi 0 bình chọn
08/03/2015 âda [frp] Đang chờ phát âm Đang chờ phát âm
08/03/2015 arréndjâ [frp] Đang chờ phát âm Đang chờ phát âm
08/03/2015 Anta [frp] Đang chờ phát âm Đang chờ phát âm
08/03/2015 âno [frp] Đang chờ phát âm Đang chờ phát âm
08/03/2015 anél [frp] Đang chờ phát âm Đang chờ phát âm
08/03/2015 alâ [frp] Đang chờ phát âm Đang chờ phát âm
08/03/2015 âla [frp] Đang chờ phát âm Đang chờ phát âm
08/03/2015 âdjo [frp] Đang chờ phát âm Đang chờ phát âm
08/03/2015 acouatâ [frp] Đang chờ phát âm Đang chờ phát âm
08/03/2015 abachâ [frp] Đang chờ phát âm Đang chờ phát âm
08/03/2015 ichtâgio [frp] phát âm ichtâgio 0 bình chọn
07/03/2015 5 [frp] phát âm 5 0 bình chọn
07/03/2015 4 [frp] phát âm 4 0 bình chọn
07/03/2015 3 [frp] phát âm 3 0 bình chọn
07/03/2015 2 [frp] phát âm 2 Của SaintNicolasAO
07/03/2015 1 [frp] phát âm 1 0 bình chọn
07/03/2015 doui [frp] phát âm doui 0 bình chọn
07/03/2015 doush [frp] phát âm doush 0 bình chọn
07/03/2015 [frp] phát âm sò 0 bình chọn
07/03/2015 chun [frp] phát âm chun 0 bình chọn
07/03/2015 ajiéia [frp] phát âm ajiéia 0 bình chọn
07/03/2015 cranma [frp] phát âm cranma 0 bình chọn
07/03/2015 ara [frp] phát âm ara 0 bình chọn