Thành viên:

Barra

Đăng ký phát âm của Barra

Xem thông tin và từ của thành viên.
Ngày Từ Nghe Bình chọn
27/08/2015 cotton [en] phát âm cotton 0 bình chọn
28/01/2014 fuck [en] phát âm fuck 2 bình chọn
28/01/2014 island [en] phát âm island 0 bình chọn
17/01/2014 galore [en] phát âm galore 1 bình chọn
17/01/2014 tomato [en] phát âm tomato 0 bình chọn
17/01/2014 film [en] phát âm film 0 bình chọn
17/01/2014 Moynahan [en] phát âm Moynahan 0 bình chọn
17/01/2014 Callaghan [en] phát âm Callaghan 0 bình chọn
10/01/2014 resyndicated [en] phát âm resyndicated 0 bình chọn
10/01/2014 O’Doherty [en] phát âm O’Doherty 0 bình chọn
10/01/2014 Shannen Doherty [en] phát âm Shannen Doherty 0 bình chọn
10/01/2014 Pete Doherty [en] phát âm Pete Doherty 0 bình chọn
08/01/2014 astigmatism [en] phát âm astigmatism 0 bình chọn
08/01/2014 Liam Gallagher [en] phát âm Liam Gallagher 1 bình chọn
08/01/2014 Noel Gallagher [en] phát âm Noel Gallagher -1 bình chọn
07/01/2014 candidate [en] phát âm candidate 0 bình chọn
07/01/2014 but [en] phát âm but 0 bình chọn
07/01/2014 thermometer [en] phát âm thermometer 0 bình chọn
07/01/2014 hydrating [en] phát âm hydrating 0 bình chọn
07/01/2014 business [en] phát âm business 1 bình chọn
07/01/2014 barbed wire [en] phát âm barbed wire 0 bình chọn
07/01/2014 sixth [en] phát âm sixth 0 bình chọn
20/10/2013 Boards of Canada [en] phát âm Boards of Canada 0 bình chọn
20/10/2013 Australia [en] phát âm Australia 0 bình chọn
20/10/2013 box [en] phát âm box 1 bình chọn
20/10/2013 piano [en] phát âm piano 0 bình chọn
20/10/2013 record-player [en] phát âm record-player 1 bình chọn
20/10/2013 sliced [en] phát âm sliced 0 bình chọn
20/10/2013 farmer [en] phát âm farmer 0 bình chọn
20/10/2013 Sweden [en] phát âm Sweden 1 bình chọn