Thành viên:

Bartleby

Biên tập viên Forvo

Đăng ký phát âm của Bartleby

Xem thông tin và từ của thành viên.
Ngày Từ Nghe Bình chọn
21/05/2018 Timeoutfunktion [de] phát âm Timeoutfunktion 0 bình chọn
21/05/2018 Risikotabelle [de] phát âm Risikotabelle 0 bình chọn
21/05/2018 Basisereignis [de] phát âm Basisereignis 0 bình chọn
21/05/2018 Angriffsbaum [de] phát âm Angriffsbaum 0 bình chọn
21/05/2018 Präsenzübung [de] phát âm Präsenzübung 0 bình chọn
21/05/2018 Notenbonus [de] phát âm Notenbonus 0 bình chọn
21/05/2018 Lösungspräsentation [de] phát âm Lösungspräsentation 0 bình chọn
21/05/2018 Kompressorsteuerung [de] phát âm Kompressorsteuerung 0 bình chọn
21/05/2018 Kühlstellenregler [de] phát âm Kühlstellenregler 0 bình chọn
21/05/2018 Meldebaustein [de] phát âm Meldebaustein 0 bình chọn
21/05/2018 Mitteldruckregler [de] phát âm Mitteldruckregler 0 bình chọn
21/05/2018 Leckwarner [de] phát âm Leckwarner 0 bình chọn
21/05/2018 Kühlstellenregelung [de] phát âm Kühlstellenregelung 0 bình chọn
21/05/2018 Energieoptimierungsverfahren [de] phát âm Energieoptimierungsverfahren 0 bình chọn
21/05/2018 Verbundsteuersystem [de] phát âm Verbundsteuersystem 0 bình chọn
21/05/2018 Einbauthermometer [de] phát âm Einbauthermometer 0 bình chọn
21/05/2018 Störmeldezentrale [de] phát âm Störmeldezentrale 0 bình chọn
21/05/2018 Wunderli [de] phát âm Wunderli 0 bình chọn
21/05/2018 brauhausberg [de] phát âm brauhausberg 0 bình chọn
21/05/2018 Beruferaten [de] phát âm Beruferaten 0 bình chọn
21/05/2018 Roesberg [de] phát âm Roesberg 0 bình chọn
21/05/2018 Schattgen [de] phát âm Schattgen 0 bình chọn
21/05/2018 Laotse [de] phát âm Laotse -1 bình chọn
21/05/2018 Gefahrstelle [de] phát âm Gefahrstelle 0 bình chọn
21/05/2018 Diego Maradona [de] phát âm Diego Maradona 0 bình chọn
21/05/2018 Fußgängerüberwege [de] phát âm Fußgängerüberwege 0 bình chọn
18/05/2018 Undebach [de] phát âm Undebach 0 bình chọn
18/05/2018 Sehnsuchtsort [de] phát âm Sehnsuchtsort 0 bình chọn
18/05/2018 Sehnsuchtsvoller Blick [de] phát âm Sehnsuchtsvoller Blick 0 bình chọn
18/05/2018 Ungewißheit [de] phát âm Ungewißheit 0 bình chọn