Thành viên:

Bartleby

Biên tập viên Forvo

Đăng ký phát âm của Bartleby

Xem thông tin và từ của thành viên.
Ngày Từ Nghe Bình chọn
22/04/2018 Deckelmanipulator [de] phát âm Deckelmanipulator 0 bình chọn
22/04/2018 Pfannenhubeinrichtung [de] phát âm Pfannenhubeinrichtung 0 bình chọn
22/04/2018 Sandzugabevorrichtung [de] phát âm Sandzugabevorrichtung 0 bình chọn
22/04/2018 Haubenmanipulator [de] phát âm Haubenmanipulator 0 bình chọn
22/04/2018 Schaumschlackenverfahren [de] phát âm Schaumschlackenverfahren 0 bình chọn
22/04/2018 Abgasnachverbrennung [de] phát âm Abgasnachverbrennung 0 bình chọn
22/04/2018 Roheiseneinsatz [de] phát âm Roheiseneinsatz 0 bình chọn
22/04/2018 Schrottverfügbarkeit [de] phát âm Schrottverfügbarkeit 0 bình chọn
22/04/2018 Gesamtrohstahlproduktion [de] phát âm Gesamtrohstahlproduktion 0 bình chọn
22/04/2018 Schmelzstrom [de] phát âm Schmelzstrom 0 bình chọn
22/04/2018 Sauerstoffbrenner [de] phát âm Sauerstoffbrenner 0 bình chọn
22/04/2018 Kreislaufschrott [de] phát âm Kreislaufschrott 0 bình chọn
22/04/2018 Neuschrott [de] phát âm Neuschrott 0 bình chọn
22/04/2018 Schrottwirtschaft [de] phát âm Schrottwirtschaft 0 bình chọn
22/04/2018 Messkopfstativ [de] phát âm Messkopfstativ 0 bình chọn
22/04/2018 Alphaaktivität [de] phát âm Alphaaktivität 0 bình chọn
22/04/2018 Sechslingspforte [de] phát âm Sechslingspforte 0 bình chọn
22/04/2018 Gammadosisleistung [de] phát âm Gammadosisleistung 0 bình chọn
22/04/2018 Messkollimator [de] phát âm Messkollimator 0 bình chọn
22/04/2018 Präparatekappe [de] phát âm Präparatekappe 0 bình chọn
22/04/2018 Technikkatalog [de] phát âm Technikkatalog 0 bình chọn
22/04/2018 Zirkularbeleuchtung [de] phát âm Zirkularbeleuchtung 0 bình chọn
22/04/2018 Innentürbänder [de] phát âm Innentürbänder 0 bình chọn
22/04/2018 Anschlagtürbänder [de] phát âm Anschlagtürbänder 0 bình chọn
22/04/2018 Glasbohrung [de] phát âm Glasbohrung 0 bình chọn
22/04/2018 Glasausschnitt [de] phát âm Glasausschnitt 0 bình chọn
22/04/2018 Verbinderverschraubung [de] phát âm Verbinderverschraubung 0 bình chọn
22/04/2018 Drehtürbänder [de] phát âm Drehtürbänder 0 bình chọn
22/04/2018 Glasmontage [de] phát âm Glasmontage 0 bình chọn
22/04/2018 Bandpaar [de] phát âm Bandpaar 0 bình chọn