Thành viên:

Bartleby

Biên tập viên Forvo

Đăng ký phát âm của Bartleby

Xem thông tin và từ của thành viên.
Ngày Từ Nghe Bình chọn
29/12/2018 Austrittsvertrag [de] phát âm Austrittsvertrag 0 bình chọn
29/12/2018 aufständischen [de] phát âm aufständischen 0 bình chọn
29/12/2018 No-Deal-Szenario [de] phát âm No-Deal-Szenario 0 bình chọn
29/12/2018 Klimaverhandlung [de] phát âm Klimaverhandlung 0 bình chọn
29/12/2018 Einladungsbrief [de] phát âm Einladungsbrief 0 bình chọn
29/12/2018 Schwingungen [de] phát âm Schwingungen 0 bình chọn
29/12/2018 Weltwetterorganisation [de] phát âm Weltwetterorganisation 0 bình chọn
29/12/2018 taugst [de] phát âm taugst 0 bình chọn
29/12/2018 taugt [de] phát âm taugt 0 bình chọn
29/12/2018 Klimagipfel [de] phát âm Klimagipfel 0 bình chọn
29/12/2018 Getriebezug [de] phát âm Getriebezug 0 bình chọn
29/12/2018 Cloud-System [de] phát âm Cloud-System 0 bình chọn
29/12/2018 Daten-Orchestrierung [de] phát âm Daten-Orchestrierung 0 bình chọn
29/12/2018 Brexit-Befürworter [de] phát âm Brexit-Befürworter 0 bình chọn
29/12/2018 Mundwinkelrhagaden [de] phát âm Mundwinkelrhagaden 0 bình chọn
29/12/2018 geronnenes [de] phát âm geronnenes 0 bình chọn
29/12/2018 Weiterwanderung [de] phát âm Weiterwanderung 0 bình chọn
29/12/2018 Linkspartei-Anfrage [de] phát âm Linkspartei-Anfrage 0 bình chọn
29/12/2018 zuwanderungsrechtlich [de] phát âm zuwanderungsrechtlich 0 bình chọn
29/12/2018 Unbehauste [de] phát âm Unbehauste 0 bình chọn
29/12/2018 Sehnsuchtsformel [de] phát âm Sehnsuchtsformel 0 bình chọn
29/12/2018 Ausnahmeereignis [de] phát âm Ausnahmeereignis 0 bình chọn
29/12/2018 Lebensfreundschaft [de] phát âm Lebensfreundschaft 0 bình chọn
29/12/2018 unsuspekt [de] phát âm unsuspekt 0 bình chọn
29/12/2018 Weltskepsis [de] phát âm Weltskepsis 0 bình chọn
29/12/2018 Sprachutopie [de] phát âm Sprachutopie 0 bình chọn
29/12/2018 Richtungsbeitrag [de] phát âm Richtungsbeitrag 0 bình chọn
29/12/2018 Thrillerqualität [de] phát âm Thrillerqualität 0 bình chọn
29/12/2018 Etatnotwendigkeit [de] phát âm Etatnotwendigkeit 0 bình chọn
29/12/2018 Neugiermaschine [de] phát âm Neugiermaschine 0 bình chọn