Thành viên:

Bartleby

Biên tập viên Forvo

Đăng ký phát âm của Bartleby

Xem thông tin và từ của thành viên.
Ngày Từ Nghe Bình chọn
12/04/2017 Masterseite [de] phát âm Masterseite 0 bình chọn
12/04/2017 Chorherrenkäse [de] phát âm Chorherrenkäse 0 bình chọn
12/04/2017 auba [de] phát âm auba 0 bình chọn
12/04/2017 Induktivgeber [de] phát âm Induktivgeber 0 bình chọn
12/04/2017 inguschisch [de] phát âm inguschisch 0 bình chọn
11/04/2017 kaschmirisch [de] phát âm kaschmirisch 0 bình chọn
10/04/2017 Einschätzungsprärogative [de] phát âm Einschätzungsprärogative 0 bình chọn
10/04/2017 Landarbeiter [de] phát âm Landarbeiter 0 bình chọn
10/04/2017 Vitte [de] phát âm Vitte 0 bình chọn
10/04/2017 Berlin Hyp [de] phát âm Berlin Hyp 0 bình chọn
10/04/2017 Jo Jastram [de] phát âm Jo Jastram 0 bình chọn
10/04/2017 Hasbergen [de] phát âm Hasbergen 0 bình chọn
10/04/2017 Auslandskopfüberwachung [de] phát âm Auslandskopfüberwachung 0 bình chọn
10/04/2017 Eingriffsvorbehalt [de] phát âm Eingriffsvorbehalt 0 bình chọn
10/04/2017 Durchdringungsleistung [de] phát âm Durchdringungsleistung 0 bình chọn
10/04/2017 Lieschow [de] phát âm Lieschow 0 bình chọn
10/04/2017 Spitzjurte [de] phát âm Spitzjurte 0 bình chọn
10/04/2017 gesetzesvollziehend [de] phát âm gesetzesvollziehend 0 bình chọn
10/04/2017 traurig [de] phát âm traurig 0 bình chọn
10/04/2017 portraits [de] phát âm portraits 0 bình chọn
10/04/2017 Hohsdorf [de] phát âm Hohsdorf 0 bình chọn
10/04/2017 Gerswalde [de] phát âm Gerswalde 0 bình chọn
10/04/2017 Wreechen [de] phát âm Wreechen 0 bình chọn
10/04/2017 buhen [de] phát âm buhen 0 bình chọn
10/04/2017 Elektroniken [de] phát âm Elektroniken 0 bình chọn
10/04/2017 Bornim [de] phát âm Bornim 0 bình chọn
10/04/2017 Herzogtum Teschen [de] phát âm Herzogtum Teschen 0 bình chọn
10/04/2017 Punktes [de] phát âm Punktes 0 bình chọn
08/04/2017 Zuständigkeitsfehler [de] phát âm Zuständigkeitsfehler 0 bình chọn
08/04/2017 Vollzugsinteresse [de] phát âm Vollzugsinteresse 0 bình chọn