Thành viên:

Bartleby

Biên tập viên Forvo

Đăng ký phát âm của Bartleby

Xem thông tin và từ của thành viên.
Ngày Từ Nghe Bình chọn
03/01/2017 Erlebnisbäder [de] phát âm Erlebnisbäder 0 bình chọn
03/01/2017 Niederbobritzsch [de] phát âm Niederbobritzsch 0 bình chọn
03/01/2017 Münsterblätter [de] phát âm Münsterblätter 0 bình chọn
03/01/2017 Münsterchor [de] phát âm Münsterchor 0 bình chọn
03/01/2017 Deutschordensarchitekt [de] phát âm Deutschordensarchitekt 0 bình chọn
03/01/2017 Landespatron [de] phát âm Landespatron 0 bình chọn
03/01/2017 Langhausdach [de] phát âm Langhausdach 0 bình chọn
03/01/2017 Originalfigur [de] phát âm Originalfigur 0 bình chọn
03/01/2017 Chorstrebenpfeiler [de] phát âm Chorstrebenpfeiler 0 bình chọn
03/01/2017 Chorumgang [de] phát âm Chorumgang 0 bình chọn
03/01/2017 Choraußenseite [de] phát âm Choraußenseite 0 bình chọn
03/01/2017 Kirchenneubauten [de] phát âm Kirchenneubauten 0 bình chọn
03/01/2017 Klausurgebäude [de] phát âm Klausurgebäude 0 bình chọn
03/01/2017 Kirchenuhr [de] phát âm Kirchenuhr 0 bình chọn
03/01/2017 Rheinregulierungskommission [de] phát âm Rheinregulierungskommission 0 bình chọn
03/01/2017 Fridolinsmünster [de] phát âm Fridolinsmünster 0 bình chọn
03/01/2017 Fridolinskirche [de] phát âm Fridolinskirche 0 bình chọn
03/01/2017 Fridolinskapelle [de] phát âm Fridolinskapelle 0 bình chọn
03/01/2017 Freskomalerin [de] phát âm Freskomalerin 0 bình chọn
03/01/2017 Fridolinsglocke [de] phát âm Fridolinsglocke 0 bình chọn
03/01/2017 Holzglockenstuhl [de] phát âm Holzglockenstuhl 0 bình chọn
03/01/2017 Glockenhimmel [de] phát âm Glockenhimmel 0 bình chọn
03/01/2017 Glockenzier [de] phát âm Glockenzier 0 bình chọn
02/01/2017 homophon [de] phát âm homophon 0 bình chọn
02/01/2017 Furzmulde [de] phát âm Furzmulde 0 bình chọn
02/01/2017 Frostschutzfaktor [de] phát âm Frostschutzfaktor 0 bình chọn
02/01/2017 Navajo [de] phát âm Navajo 0 bình chọn
02/01/2017 Fernverkehrsstraßennetz [de] phát âm Fernverkehrsstraßennetz 0 bình chọn
02/01/2017 Autobahnbaustelle [de] phát âm Autobahnbaustelle 0 bình chọn
02/01/2017 Autobahnbau [de] phát âm Autobahnbau 0 bình chọn