Thành viên:

Bartleby

Biên tập viên Forvo

Đăng ký phát âm của Bartleby

Xem thông tin và từ của thành viên.
Ngày Từ Nghe Bình chọn
03/05/2020 Beyrodt [de] phát âm Beyrodt 0 bình chọn
03/05/2020 Redern [de] phát âm Redern 0 bình chọn
03/05/2020 Hoverbeck [de] phát âm Hoverbeck 0 bình chọn
03/05/2020 Harkort [de] phát âm Harkort 0 bình chọn
03/05/2020 Hardwin [de] phát âm Hardwin 0 bình chọn
03/05/2020 Haymo [de] phát âm Haymo 0 bình chọn
03/05/2020 Heidlind [de] phát âm Heidlind 0 bình chọn
03/05/2020 Hannscarl [de] phát âm Hannscarl 0 bình chọn
03/05/2020 Heinrike [de] phát âm Heinrike 0 bình chọn
03/05/2020 Heidelinda [de] phát âm Heidelinda 0 bình chọn
03/05/2020 Hansjacob [de] phát âm Hansjacob 0 bình chọn
03/05/2020 Hinderk [de] phát âm Hinderk 0 bình chọn
03/05/2020 Osterhas [de] phát âm Osterhas 0 bình chọn
03/05/2020 aus Angewohnheit [de] phát âm aus Angewohnheit 0 bình chọn
03/05/2020 Gangelt [de] phát âm Gangelt 0 bình chọn
03/05/2020 Amalia Nathansohn Freud [de] phát âm Amalia Nathansohn Freud 0 bình chọn
03/05/2020 Hans-Maria [de] phát âm Hans-Maria 0 bình chọn
03/05/2020 Succinylcholin [de] phát âm Succinylcholin 0 bình chọn
03/05/2020 Hermann Giesler [de] phát âm Hermann Giesler 0 bình chọn
03/05/2020 Riegelschurf [de] phát âm Riegelschurf 0 bình chọn
03/05/2020 Neuer Seat: der Leon [de] phát âm Neuer Seat: der Leon 0 bình chọn
03/05/2020 busseln [de] phát âm busseln 0 bình chọn
03/05/2020 Bandenitz [de] phát âm Bandenitz 0 bình chọn
03/05/2020 Die pharmazeutische Branche ist beängstigend. [de] phát âm Die pharmazeutische Branche ist beängstigend. 0 bình chọn
03/05/2020 Sepp Haidacher [de] phát âm Sepp Haidacher 0 bình chọn
03/05/2020 Jameln [de] phát âm Jameln 0 bình chọn
03/05/2020 Hinriek [de] phát âm Hinriek 0 bình chọn
03/05/2020 Rubkow [de] phát âm Rubkow 0 bình chọn
03/05/2020 Lübs [de] phát âm Lübs 0 bình chọn
03/05/2020 Butzow [de] phát âm Butzow 0 bình chọn