Thành viên:

Benj

Đăng ký phát âm của Benj

Xem thông tin và từ của thành viên.
Ngày Từ Nghe Bình chọn
28/10/2010 Doillon [fr] phát âm Doillon 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
28/10/2010 doctoresse [fr] phát âm doctoresse 0 bình chọn
28/10/2010 doigté [fr] phát âm doigté 0 bình chọn
28/10/2010 doctrines [fr] phát âm doctrines 0 bình chọn
28/10/2010 doive [fr] phát âm doive 0 bình chọn
28/10/2010 divisée [fr] phát âm divisée 0 bình chọn
28/10/2010 divisé [fr] phát âm divisé 0 bình chọn
28/10/2010 distribués [fr] phát âm distribués 0 bình chọn
28/10/2010 distribuées [fr] phát âm distribuées 0 bình chọn
28/10/2010 diversifiées [fr] phát âm diversifiées 0 bình chọn
28/10/2010 distribuée [fr] phát âm distribuée 0 bình chọn
28/10/2010 distribué [fr] phát âm distribué 0 bình chọn
28/10/2010 dividendes [fr] phát âm dividendes 0 bình chọn
28/10/2010 diversité [fr] phát âm diversité 0 bình chọn
28/10/2010 distribuant [fr] phát âm distribuant 0 bình chọn
28/10/2010 divisions [fr] phát âm divisions 0 bình chọn
28/10/2010 distorsions [fr] phát âm distorsions 0 bình chọn
28/10/2010 distinguer de [fr] phát âm distinguer de 0 bình chọn
28/10/2010 écoutant [fr] phát âm écoutant 0 bình chọn
28/10/2010 écoulée [fr] phát âm écoulée 0 bình chọn
28/10/2010 Düsseldorf [fr] phát âm Düsseldorf 0 bình chọn
28/10/2010 économiseur [fr] phát âm économiseur 0 bình chọn
28/10/2010 distinguent [fr] phát âm distinguent 0 bình chọn
28/10/2010 économiser [fr] phát âm économiser 0 bình chọn
28/10/2010 écosser [fr] phát âm écosser 0 bình chọn
28/10/2010 économistes [fr] phát âm économistes 0 bình chọn
28/10/2010 économiques [fr] phát âm économiques 0 bình chọn
28/10/2010 écologiques [fr] phát âm écologiques 0 bình chọn
28/10/2010 écologistes [fr] phát âm écologistes 0 bình chọn
28/10/2010 économies [fr] phát âm économies 0 bình chọn