Thành viên:

Berliner

Đăng ký phát âm của Berliner

Xem thông tin và từ của thành viên.
XX Añadir a favoritas XX Từ Nghe Bình chọn
A æ o æ ø i æ å, æ a! [da] phát âm A æ o æ ø i æ å, æ a! Của olfine