Thành viên:

Berliner

Đăng ký phát âm của Berliner

Xem thông tin và từ của thành viên.
Ngày Từ Nghe Bình chọn
13/08/2012 transmission [de] phát âm transmission 0 bình chọn
13/08/2012 Unterschlagung [de] phát âm Unterschlagung 0 bình chọn
13/08/2012 Schulaufgabe [de] phát âm Schulaufgabe 0 bình chọn
13/08/2012 Udmurtisch [de] phát âm Udmurtisch 0 bình chọn
13/08/2012 Stotterer [de] phát âm Stotterer 0 bình chọn
13/08/2012 Umschrift [de] phát âm Umschrift 0 bình chọn
13/08/2012 Ungeneigtheit [de] phát âm Ungeneigtheit 0 bình chọn
13/08/2012 Schlehenstrauch [de] phát âm Schlehenstrauch 0 bình chọn
13/08/2012 Turan [de] phát âm Turan 0 bình chọn
13/08/2012 Schrotmaschine [de] phát âm Schrotmaschine 0 bình chọn
13/08/2012 Teiggericht [de] phát âm Teiggericht 0 bình chọn
13/08/2012 Waldbienenstock [de] phát âm Waldbienenstock 0 bình chọn
13/08/2012 Stoppelfeld [de] phát âm Stoppelfeld 0 bình chọn
13/08/2012 Vervielfältigungsgerät [de] phát âm Vervielfältigungsgerät 0 bình chọn
13/08/2012 Zentralisation [de] phát âm Zentralisation 0 bình chọn
13/08/2012 Windmesser [de] phát âm Windmesser 0 bình chọn
13/08/2012 Störer [de] phát âm Störer 0 bình chọn
13/08/2012 Schlehenbusch [de] phát âm Schlehenbusch 0 bình chọn
13/08/2012 Schall [de] phát âm Schall 0 bình chọn
13/08/2012 Wettbewerbsteilnehmer [de] phát âm Wettbewerbsteilnehmer 0 bình chọn
13/08/2012 Sonnenstrahlen [de] phát âm Sonnenstrahlen 0 bình chọn
13/08/2012 Sande [de] phát âm Sande 0 bình chọn
13/08/2012 salon [de] phát âm salon 0 bình chọn
13/08/2012 Wildgans [de] phát âm Wildgans 0 bình chọn
13/08/2012 Verdächtigung [de] phát âm Verdächtigung 0 bình chọn
13/08/2012 Vielkant [de] phát âm Vielkant 0 bình chọn
13/08/2012 Siebentel [de] phát âm Siebentel 0 bình chọn
13/08/2012 Vogelhändler [de] phát âm Vogelhändler 0 bình chọn
13/08/2012 Schlitten [de] phát âm Schlitten 0 bình chọn
13/08/2012 signatur [de] phát âm signatur 0 bình chọn