Thành viên:

Berliner

Đăng ký phát âm của Berliner

Xem thông tin và từ của thành viên.
Ngày Từ Nghe Bình chọn
13/08/2012 Tabakanbauer [de] phát âm Tabakanbauer 0 bình chọn
13/08/2012 Waldsteppe [de] phát âm Waldsteppe 0 bình chọn
13/08/2012 Steuermann [de] phát âm Steuermann 0 bình chọn
13/08/2012 Springmaus [de] phát âm Springmaus 0 bình chọn
13/08/2012 Turkvolk [de] phát âm Turkvolk 0 bình chọn
13/08/2012 Zeitlang [de] phát âm Zeitlang 0 bình chọn
13/08/2012 Sarazene [de] phát âm Sarazene 0 bình chọn
13/08/2012 Unterhaltungsschriftsteller [de] phát âm Unterhaltungsschriftsteller 0 bình chọn
13/08/2012 Zahlenangaben [de] phát âm Zahlenangaben 0 bình chọn
13/08/2012 Sozialrevolution [de] phát âm Sozialrevolution 0 bình chọn
13/08/2012 Vorschieber [de] phát âm Vorschieber 0 bình chọn
13/08/2012 Unverantwortlichkeit [de] phát âm Unverantwortlichkeit 0 bình chọn
13/08/2012 Unordentlichkeit [de] phát âm Unordentlichkeit 0 bình chọn
13/08/2012 Tanzart [de] phát âm Tanzart 0 bình chọn
13/08/2012 Schloß [de] phát âm Schloß 0 bình chọn
13/08/2012 Ziegelbrenner [de] phát âm Ziegelbrenner 0 bình chọn
13/08/2012 Segnung [de] phát âm Segnung 0 bình chọn
13/08/2012 Verbreiter [de] phát âm Verbreiter 0 bình chọn
13/08/2012 Senkblei [de] phát âm Senkblei 0 bình chọn
13/08/2012 Steuereintreiberei [de] phát âm Steuereintreiberei 0 bình chọn
13/08/2012 Tüchlein [de] phát âm Tüchlein 0 bình chọn
13/08/2012 Wagenwinde [de] phát âm Wagenwinde 0 bình chọn
13/08/2012 Zerschlagung [de] phát âm Zerschlagung 0 bình chọn
13/08/2012 Untätigkeit [de] phát âm Untätigkeit 0 bình chọn
13/08/2012 Schlussvignette [de] phát âm Schlussvignette 0 bình chọn
13/08/2012 Stutzbüchse [de] phát âm Stutzbüchse 0 bình chọn
13/08/2012 Verstreuung [de] phát âm Verstreuung 0 bình chọn
13/08/2012 Spielmarke [de] phát âm Spielmarke 0 bình chọn
13/08/2012 Schlucker [de] phát âm Schlucker 0 bình chọn
13/08/2012 Zeitungsredaktion [de] phát âm Zeitungsredaktion 0 bình chọn