Thành viên:

Berliner

Đăng ký phát âm của Berliner

Xem thông tin và từ của thành viên.
Ngày Từ Nghe Bình chọn
29/07/2012 Weihehandlung [de] phát âm Weihehandlung 0 bình chọn
29/07/2012 Zuckmücke [de] phát âm Zuckmücke 0 bình chọn
29/07/2012 Weihnachtsfeiertag [de] phát âm Weihnachtsfeiertag 0 bình chọn
29/07/2012 Weihkessel [de] phát âm Weihkessel 0 bình chọn
29/07/2012 Weihgeschenk [de] phát âm Weihgeschenk 0 bình chọn
29/07/2012 Weihnachtsgabe [de] phát âm Weihnachtsgabe 0 bình chọn
29/07/2012 Weihnachtsgeld [de] phát âm Weihnachtsgeld 0 bình chọn
29/07/2012 Weihnachtskrippe [de] phát âm Weihnachtskrippe 0 bình chọn
29/07/2012 Weihnachtspause [de] phát âm Weihnachtspause 0 bình chọn
29/07/2012 Weihnachtsgratifikation [de] phát âm Weihnachtsgratifikation 0 bình chọn
29/07/2012 Weihnachtskonzert [de] phát âm Weihnachtskonzert 0 bình chọn
29/07/2012 Weihnachtskerze [de] phát âm Weihnachtskerze 0 bình chọn
29/07/2012 Weihnachtsschmuck [de] phát âm Weihnachtsschmuck 0 bình chọn
29/07/2012 Weihnachtskaktus [de] phát âm Weihnachtskaktus 0 bình chọn
29/07/2012 Weihnachtspyramide [de] phát âm Weihnachtspyramide 0 bình chọn
29/07/2012 Weihnachtsrose [de] phát âm Weihnachtsrose 0 bình chọn
29/07/2012 Weihnachtsstolle [de] phát âm Weihnachtsstolle 0 bình chọn
29/07/2012 Zuckerwürfel [de] phát âm Zuckerwürfel 0 bình chọn
29/07/2012 zuckerlrosa [de] phát âm zuckerlrosa 0 bình chọn
29/07/2012 Zuckerstein [de] phát âm Zuckerstein 0 bình chọn
29/07/2012 Zuckerraffinade [de] phát âm Zuckerraffinade 0 bình chọn
29/07/2012 Zuckerkrümel [de] phát âm Zuckerkrümel 0 bình chọn
29/07/2012 weihnachtlich [de] phát âm weihnachtlich 0 bình chọn
29/07/2012 Zuckung [de] phát âm Zuckung 0 bình chọn
29/07/2012 Zuckertüte [de] phát âm Zuckertüte 0 bình chọn
29/07/2012 Zuckerrübensirup [de] phát âm Zuckerrübensirup 0 bình chọn
29/07/2012 Zuckerstange [de] phát âm Zuckerstange 0 bình chọn
29/07/2012 Weihnachtsabend [de] phát âm Weihnachtsabend 0 bình chọn
29/07/2012 Weihnacht [de] phát âm Weihnacht 0 bình chọn
29/07/2012 Weihnachtsbasar [de] phát âm Weihnachtsbasar 0 bình chọn