Thành viên:

BigMuff

Đăng ký phát âm của BigMuff

Xem thông tin và từ của thành viên.
Ngày Từ Nghe Bình chọn
18/10/2012 Insolvenzverwaltung [de] phát âm Insolvenzverwaltung 0 bình chọn
18/10/2012 Wasserversorgungsgesellschaft [de] phát âm Wasserversorgungsgesellschaft 0 bình chọn
18/10/2012 Geschäftsprozessmanagement [de] phát âm Geschäftsprozessmanagement 0 bình chọn
18/10/2012 Karriereerfolg [de] phát âm Karriereerfolg 0 bình chọn
18/10/2012 Gebrauchsgütermärkte [de] phát âm Gebrauchsgütermärkte 0 bình chọn
18/10/2012 Schnittstellenmanagement [de] phát âm Schnittstellenmanagement 0 bình chọn
17/09/2012 Heinrich Elmenhorst [de] phát âm Heinrich Elmenhorst 0 bình chọn
17/09/2012 Aktivlautsprecher [de] phát âm Aktivlautsprecher 0 bình chọn
17/09/2012 Hilfsdienst [de] phát âm Hilfsdienst 0 bình chọn
17/09/2012 Lieblingsbier [de] phát âm Lieblingsbier 0 bình chọn
17/09/2012 Lieblingskoalitionspartner [de] phát âm Lieblingskoalitionspartner 0 bình chọn
17/09/2012 Fallensteller [de] phát âm Fallensteller 0 bình chọn
17/09/2012 ihresgleichen [de] phát âm ihresgleichen 0 bình chọn
17/09/2012 Nazijargon [de] phát âm Nazijargon 0 bình chọn
17/09/2012 Wüstenplanet [de] phát âm Wüstenplanet 0 bình chọn
17/09/2012 Forschungschef [de] phát âm Forschungschef 0 bình chọn
17/09/2012 Kühlflügel [de] phát âm Kühlflügel 0 bình chọn
17/09/2012 Schallabsorption [de] phát âm Schallabsorption 0 bình chọn
17/09/2012 Terrorspur [de] phát âm Terrorspur 0 bình chọn
17/09/2012 Schallstrahler [de] phát âm Schallstrahler 0 bình chọn
17/09/2012 Bildungsreform [de] phát âm Bildungsreform 0 bình chọn
17/09/2012 Konjunktionaladverb [de] phát âm Konjunktionaladverb 0 bình chọn
17/09/2012 Labyrinthus [de] phát âm Labyrinthus 0 bình chọn
17/09/2012 Hornhauttopographie [de] phát âm Hornhauttopographie 0 bình chọn
17/09/2012 Speisesäle [de] phát âm Speisesäle 0 bình chọn
17/09/2012 Essstuhl [de] phát âm Essstuhl 0 bình chọn
17/09/2012 Schmerzsystem [de] phát âm Schmerzsystem 0 bình chọn
17/09/2012 Autokühler [de] phát âm Autokühler 0 bình chọn
17/09/2012 Wolffgang [de] phát âm Wolffgang 0 bình chọn
17/09/2012 Kugelkreis [de] phát âm Kugelkreis 0 bình chọn