Thành viên:

Birnentee

Biên tập viên Forvo

Đăng ký phát âm của Birnentee

Xem thông tin và từ của thành viên.
Ngày Từ Nghe Bình chọn
12/05/2020 Tennismeisterschaftsaspirant [de] phát âm Tennismeisterschaftsaspirant 0 bình chọn
12/05/2020 Tennismeister [de] phát âm Tennismeister 0 bình chọn
12/05/2020 Stadtegerling [de] phát âm Stadtegerling 0 bình chọn
12/05/2020 Runzelschüppling [de] phát âm Runzelschüppling 0 bình chọn
12/05/2020 Risspilz [de] phát âm Risspilz 0 bình chọn
12/05/2020 Zwitterling [de] phát âm Zwitterling 0 bình chọn
12/05/2020 Schirgiswalde-Kirschau [de] phát âm Schirgiswalde-Kirschau 0 bình chọn
12/05/2020 Wir brauchen mehr als andre Wesen die Tröstungen der Kunst. [Nietzsche, Brief an Paul Deussen: 01/02/1870] [de] phát âm Wir brauchen mehr als andre Wesen die Tröstungen der Kunst. [Nietzsche, Brief an Paul Deussen: 01/02/1870] 2 bình chọn
12/05/2020 Tröstungen [de] phát âm Tröstungen 0 bình chọn
12/05/2020 Hallenkorfball [de] phát âm Hallenkorfball 0 bình chọn
12/05/2020 Hallenkorfballmeisterschaft [de] phát âm Hallenkorfballmeisterschaft 0 bình chọn
12/05/2020 Inlinebasketballmeisterschaft [de] phát âm Inlinebasketballmeisterschaft 0 bình chọn
12/05/2020 Feldkorbballmeisterschaft [de] phát âm Feldkorbballmeisterschaft 0 bình chọn
12/05/2020 Korfballmeisterschaft [de] phát âm Korfballmeisterschaft 0 bình chọn
12/05/2020 Hallenkorbballmeisterschaft [de] phát âm Hallenkorbballmeisterschaft 0 bình chọn
12/05/2020 Radballmeisterschaft [de] phát âm Radballmeisterschaft 0 bình chọn
12/05/2020 Schleuderballspielmeisterschaft [de] phát âm Schleuderballspielmeisterschaft 0 bình chọn
12/05/2020 Air-Hockey [de] phát âm Air-Hockey 0 bình chọn
12/05/2020 Tipp-Kickmeisterschaft [de] phát âm Tipp-Kickmeisterschaft 0 bình chọn
12/05/2020 Air-Hockey-Meisterschaft [de] phát âm Air-Hockey-Meisterschaft 0 bình chọn
12/05/2020 Radpolomeisterschaft [de] phát âm Radpolomeisterschaft 0 bình chọn
12/05/2020 korfball [de] phát âm korfball 0 bình chọn
12/05/2020 Basketballmeisterschaft [de] phát âm Basketballmeisterschaft 0 bình chọn
12/05/2020 Inlinebasketball [de] phát âm Inlinebasketball 0 bình chọn
12/05/2020 Polomeisterschaft [de] phát âm Polomeisterschaft 0 bình chọn
12/05/2020 Einradbasketballmeisterschaft [de] phát âm Einradbasketballmeisterschaft 0 bình chọn
12/05/2020 Kanupolomeisterschaft [de] phát âm Kanupolomeisterschaft 0 bình chọn
12/05/2020 Raufballmeisterschaft [de] phát âm Raufballmeisterschaft 0 bình chọn
12/05/2020 Rollstuhlbasketballmeisterschaft [de] phát âm Rollstuhlbasketballmeisterschaft 0 bình chọn
12/05/2020 Rollstuhlrugbymeisterschaft [de] phát âm Rollstuhlrugbymeisterschaft 0 bình chọn