Thành viên:

BlueIceBlade

Đăng ký phát âm của BlueIceBlade

Xem thông tin và từ của thành viên.
Ngày Từ Nghe Bình chọn
25/01/2010 watter [af] phát âm watter 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
25/01/2010 waterval [af] phát âm waterval 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
25/01/2010 waskamer [af] phát âm waskamer 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
25/01/2010 wat vir 'n [af] phát âm wat vir 'n 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
25/01/2010 Wat is jou naam? [af] phát âm Wat is jou naam? 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
25/01/2010 wasbeer [af] phát âm wasbeer 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
10/01/2010 Maandag [af] phát âm Maandag 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
10/01/2010 Vrydag [af] phát âm Vrydag 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
10/01/2010 Sondag [af] phát âm Sondag 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
10/01/2010 hond [af] phát âm hond 1 bình chọn
05/01/2010 Ek kom van ... [af] phát âm Ek kom van ... 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
05/01/2010 elektrisiteit [af] phát âm elektrisiteit 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
05/01/2010 Engels [af] phát âm Engels 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
05/01/2010 formeel [af] phát âm formeel 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
05/01/2010 forel [af] phát âm forel 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
05/01/2010 fooitjie [af] phát âm fooitjie 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
05/01/2010 fluks [af] phát âm fluks 0 bình chọn
05/01/2010 fluit [af] phát âm fluit 0 bình chọn
05/01/2010 flou word [af] phát âm flou word 0 bình chọn
05/01/2010 geheim [af] phát âm geheim 0 bình chọn
05/01/2010 geen [af] phát âm geen 0 bình chọn
05/01/2010 geel [af] phát âm geel 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
05/01/2010 gereed [af] phát âm gereed 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
05/01/2010 gooi [af] phát âm gooi 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
05/01/2010 goeie [af] phát âm goeie 1 bình chọn
05/01/2010 goedkeur [af] phát âm goedkeur 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
05/01/2010 godsdienstig [af] phát âm godsdienstig 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
05/01/2010 godsdiens [af] phát âm godsdiens 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
05/01/2010 goud [af] phát âm goud 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
05/01/2010 graad [af] phát âm graad 1 bình chọn Phát âm tốt nhất