Thành viên:

BridEilis

Biên tập viên Forvo

Đăng ký phát âm của BridEilis

Xem thông tin và từ của thành viên.
Ngày Từ Nghe Bình chọn
06/05/2018 créacht [ga] phát âm créacht 0 bình chọn
06/05/2018 fallaí [ga] phát âm fallaí 0 bình chọn
06/05/2018 ar chlé [ga] phát âm ar chlé 0 bình chọn
06/05/2018 an fhaill [ga] phát âm an fhaill 0 bình chọn
06/05/2018 teachtaí [ga] phát âm teachtaí 0 bình chọn
06/05/2018 d'aonar [ga] phát âm d'aonar 0 bình chọn
06/05/2018 ní fhónfaidh sé [ga] phát âm ní fhónfaidh sé 0 bình chọn
06/05/2018 dearna [ga] phát âm dearna 0 bình chọn
06/05/2018 bhfásann [ga] phát âm bhfásann 0 bình chọn
06/05/2018 thriúr [ga] phát âm thriúr 0 bình chọn
06/05/2018 sháraíonn [ga] phát âm sháraíonn 0 bình chọn
06/05/2018 machnaigh [ga] phát âm machnaigh 0 bình chọn
06/05/2018 gannchuid [ga] phát âm gannchuid 0 bình chọn
06/05/2018 curiarracht [ga] phát âm curiarracht 0 bình chọn
06/05/2018 ngloine [ga] phát âm ngloine 0 bình chọn
06/05/2018 biatachas [ga] phát âm biatachas 0 bình chọn
06/05/2018 Éire Saor [ga] phát âm Éire Saor 0 bình chọn
06/05/2018 Ó Foghludha [ga] phát âm Ó Foghludha 0 bình chọn
06/05/2018 Samhna [ga] phát âm Samhna 0 bình chọn
06/05/2018 taistil [ga] phát âm taistil 0 bình chọn
06/05/2018 scealp [ga] phát âm scealp 0 bình chọn
06/05/2018 ráicleach [ga] phát âm ráicleach 0 bình chọn
06/05/2018 dochar [ga] phát âm dochar 0 bình chọn
06/05/2018 óglachas [ga] phát âm óglachas 0 bình chọn
06/05/2018 ní thiocfaidh [ga] phát âm ní thiocfaidh 0 bình chọn
06/05/2018 ní thiocfainn [ga] phát âm ní thiocfainn 0 bình chọn
06/05/2018 fónamh [ga] phát âm fónamh 0 bình chọn
06/05/2018 gríoscán [ga] phát âm gríoscán 0 bình chọn
06/05/2018 Brandubh [ga] phát âm Brandubh 0 bình chọn
06/05/2018 a bhitseach [ga] phát âm a bhitseach 0 bình chọn