Thành viên:

BridEilis

Biên tập viên Forvo

Đăng ký phát âm của BridEilis

Xem thông tin và từ của thành viên.
Ngày Từ Nghe Bình chọn
13/12/2019 Spáinne [ga] phát âm Spáinne 0 bình chọn
13/12/2019 Ráith na Ríogh [ga] phát âm Ráith na Ríogh 0 bình chọn
13/12/2019 Cócra [ga] phát âm Cócra 0 bình chọn
13/12/2019 Tiaracht [ga] phát âm Tiaracht 0 bình chọn
13/12/2019 Micilín [ga] phát âm Micilín 0 bình chọn
13/12/2019 Síthmaith [ga] phát âm Síthmaith 0 bình chọn
13/12/2019 uamhnach [ga] phát âm uamhnach 0 bình chọn
13/12/2019 Ó Cianáin [ga] phát âm Ó Cianáin 0 bình chọn
13/12/2019 íostach [ga] phát âm íostach 0 bình chọn
13/12/2019 ag ceannacht [ga] phát âm ag ceannacht 0 bình chọn
13/12/2019 mífhoighneach [ga] phát âm mífhoighneach 0 bình chọn
13/12/2019 bhalún [ga] phát âm bhalún 0 bình chọn
13/12/2019 fealltach [ga] phát âm fealltach 0 bình chọn
13/12/2019 Fothad Cairptheach [ga] phát âm Fothad Cairptheach 0 bình chọn
13/12/2019 Dubhthair Laighean [ga] phát âm Dubhthair Laighean 0 bình chọn
13/12/2019 fuileacht [ga] phát âm fuileacht 0 bình chọn
13/12/2019 alabárd [ga] phát âm alabárd 0 bình chọn
13/12/2019 glór tíre [ga] phát âm glór tíre 0 bình chọn
13/12/2019 Seánín [ga] phát âm Seánín 0 bình chọn
13/12/2019 Isteach! [ga] phát âm Isteach! 0 bình chọn
13/12/2019 iartharach [ga] phát âm iartharach 0 bình chọn
13/12/2019 A Sheáist [ga] phát âm A Sheáist 0 bình chọn
13/12/2019 frustrachas [ga] phát âm frustrachas 0 bình chọn
13/12/2019 gníomha [ga] phát âm gníomha 0 bình chọn
13/12/2019 dhera [ga] phát âm dhera 0 bình chọn
13/12/2019 duairce [ga] phát âm duairce 0 bình chọn
13/12/2019 dhialann [ga] phát âm dhialann 0 bình chọn
13/12/2019 bhféileacán [ga] phát âm bhféileacán 0 bình chọn
13/12/2019 amanta [ga] phát âm amanta 0 bình chọn
13/12/2019 airgeadlámh [ga] phát âm airgeadlámh 0 bình chọn