Thành viên:

BridEilis

Biên tập viên Forvo

Đăng ký phát âm của BridEilis

Xem thông tin và từ của thành viên.
Ngày Từ Nghe Bình chọn
13/12/2019 Peats [ga] phát âm Peats 0 bình chọn
13/12/2019 Maraisín [ga] phát âm Maraisín 0 bình chọn
13/12/2019 sprideanna [ga] phát âm sprideanna 0 bình chọn
13/12/2019 beantuathach [ga] phát âm beantuathach 0 bình chọn
13/12/2019 Fillí [ga] phát âm Fillí 0 bình chọn
13/12/2019 grá tiomnaithe [ga] phát âm grá tiomnaithe 0 bình chọn
13/12/2019 íoróin [ga] phát âm íoróin 0 bình chọn
13/12/2019 máinliacht [ga] phát âm máinliacht 0 bình chọn
13/12/2019 A Mhéiní [ga] phát âm A Mhéiní 0 bình chọn
13/12/2019 Méiní [ga] phát âm Méiní 0 bình chọn
13/12/2019 Caimh [ga] phát âm Caimh 0 bình chọn
13/12/2019 Aindrais Mac Marcuis [ga] phát âm Aindrais Mac Marcuis 0 bình chọn
13/12/2019 dúradáin [ga] phát âm dúradáin 0 bình chọn
13/12/2019 Amach! [ga] phát âm Amach! 0 bình chọn
13/12/2019 measán [ga] phát âm measán 0 bình chọn
13/12/2019 Muirne [ga] phát âm Muirne 0 bình chọn
13/12/2019 Nig Uidhrín [ga] phát âm Nig Uidhrín 0 bình chọn
13/12/2019 boimbéal [ga] phát âm boimbéal 0 bình chọn
13/12/2019 ciotóg [ga] phát âm ciotóg 0 bình chọn
13/12/2019 barrscéalta [ga] phát âm barrscéalta 0 bình chọn
13/12/2019 spalptha [ga] phát âm spalptha 0 bình chọn
13/12/2019 binb [ga] phát âm binb 0 bình chọn
13/12/2019 saoraistritheoir [ga] phát âm saoraistritheoir 0 bình chọn
13/12/2019 Mathghamhain Ó hIfearnáin [ga] phát âm Mathghamhain Ó hIfearnáin 0 bình chọn
13/12/2019 A Cheaist [ga] phát âm A Cheaist 0 bình chọn
13/12/2019 duileasg [ga] phát âm duileasg 0 bình chọn
13/12/2019 Aisling an Óigfhir [ga] phát âm Aisling an Óigfhir 0 bình chọn
13/12/2019 Micí [ga] phát âm Micí 0 bình chọn
13/12/2019 A Pheats [ga] phát âm A Pheats 0 bình chọn
13/12/2019 Faeilí [ga] phát âm Faeilí 0 bình chọn