Thành viên:

BridEilis

Biên tập viên Forvo

Đăng ký phát âm của BridEilis

Xem thông tin và từ của thành viên.
Ngày Từ Nghe Bình chọn
16/02/2021 cosúil [ga] phát âm cosúil 0 bình chọn
16/02/2021 doghrainn [ga] phát âm doghrainn 0 bình chọn
16/02/2021 luaith [ga] phát âm luaith 0 bình chọn
16/02/2021 raon [ga] phát âm raon 0 bình chọn
16/02/2021 gairid [ga] phát âm gairid 0 bình chọn
16/02/2021 gearr [ga] phát âm gearr 0 bình chọn
16/02/2021 Ó Conaill [ga] phát âm Ó Conaill 0 bình chọn
16/02/2021 an mhá [ga] phát âm an mhá 0 bình chọn
16/02/2021 cliamhain [ga] phát âm cliamhain 0 bình chọn
16/02/2021 iarann [ga] phát âm iarann 0 bình chọn
16/02/2021 beidh mé [ga] phát âm beidh mé 0 bình chọn
16/02/2021 an Samhradh [ga] phát âm an Samhradh 0 bình chọn
16/02/2021 deireadh [ga] phát âm deireadh 0 bình chọn
16/02/2021 Deireadh Fómhair [ga] phát âm Deireadh Fómhair 0 bình chọn
16/02/2021 an Déardaoin [ga] phát âm an Déardaoin 0 bình chọn
16/02/2021 ramhraigh [ga] phát âm ramhraigh 0 bình chọn
16/02/2021 loscadh [ga] phát âm loscadh 0 bình chọn
16/02/2021 ach oiread [ga] phát âm ach oiread 0 bình chọn
16/02/2021 Táin Bó Cúailnge [ga] phát âm Táin Bó Cúailnge 0 bình chọn
16/02/2021 urchar [ga] phát âm urchar 0 bình chọn
16/02/2021 muin ar mhuin [ga] phát âm muin ar mhuin 0 bình chọn
16/02/2021 tobac [ga] phát âm tobac 0 bình chọn
16/02/2021 fear gnímh [ga] phát âm fear gnímh 0 bình chọn
16/02/2021 le haghaidh [ga] phát âm le haghaidh 0 bình chọn
16/02/2021 sciodar [ga] phát âm sciodar 0 bình chọn
16/02/2021 sciodar buinní [ga] phát âm sciodar buinní 0 bình chọn
16/02/2021 banc [ga] phát âm banc 0 bình chọn
16/02/2021 Iománaíocht [ga] phát âm Iománaíocht 0 bình chọn
16/02/2021 pota [ga] phát âm pota 0 bình chọn
16/02/2021 Mag Uidhir [ga] phát âm Mag Uidhir 0 bình chọn