Thành viên:

BridEilis

Biên tập viên Forvo

Đăng ký phát âm của BridEilis

Xem thông tin và từ của thành viên.
Ngày Từ Nghe Bình chọn
21/05/2018 cíoraim [ga] phát âm cíoraim 0 bình chọn
21/05/2018 gléasaim [ga] phát âm gléasaim 0 bình chọn
21/05/2018 dearmadta [ga] phát âm dearmadta 0 bình chọn
21/05/2018 thaitníomar [ga] phát âm thaitníomar 1 bình chọn
21/05/2018 duisim [ga] phát âm duisim 0 bình chọn
21/05/2018 Bhfeicfinn [ga] phát âm Bhfeicfinn 1 bình chọn
21/05/2018 caithidís [ga] phát âm caithidís 1 bình chọn
21/05/2018 thiocfaidís [ga] phát âm thiocfaidís 1 bình chọn
21/05/2018 ceamaradóir [ga] phát âm ceamaradóir 0 bình chọn
21/05/2018 dtarlódh [ga] phát âm dtarlódh 0 bình chọn
21/05/2018 gcoinneodh [ga] phát âm gcoinneodh 0 bình chọn
21/05/2018 ciúnaigh [ga] phát âm ciúnaigh 0 bình chọn
21/05/2018 dheiseoinn [ga] phát âm dheiseoinn 0 bình chọn
21/05/2018 theagmhaigh [ga] phát âm theagmhaigh 0 bình chọn
21/05/2018 theagmhaíomar [ga] phát âm theagmhaíomar 0 bình chọn
21/05/2018 Ní bhfaighfidh [ga] phát âm Ní bhfaighfidh 1 bình chọn
21/05/2018 roghnaínn [ga] phát âm roghnaínn 1 bình chọn
21/05/2018 roghnóinn [ga] phát âm roghnóinn 1 bình chọn
21/05/2018 Bheirigh [ga] phát âm Bheirigh 0 bình chọn
21/05/2018 éagsúlóidh [ga] phát âm éagsúlóidh 0 bình chọn
21/05/2018 liathadh [ga] phát âm liathadh 0 bình chọn
21/05/2018 Conmhaicne [ga] phát âm Conmhaicne 0 bình chọn
20/05/2018 cadal [ga] phát âm cadal 0 bình chọn
20/05/2018 an lasairéan [ga] phát âm an lasairéan 0 bình chọn
20/05/2018 dhéanainn [ga] phát âm dhéanainn 1 bình chọn
20/05/2018 imreofá [ga] phát âm imreofá 1 bình chọn
20/05/2018 chabhraíteá [ga] phát âm chabhraíteá 1 bình chọn
20/05/2018 bod an deamhain [gd] phát âm bod an deamhain 0 bình chọn
20/05/2018 Is féidir súil eile a chaitheamh air. [ga] phát âm Is féidir súil eile a chaitheamh air. 0 bình chọn
20/05/2018 Is fearr foighne ná fortún. [ga] phát âm Is fearr foighne ná fortún. 0 bình chọn