Thành viên:

BridEilis

Biên tập viên Forvo

Đăng ký phát âm của BridEilis

Xem thông tin và từ của thành viên.
Ngày Từ Nghe Bình chọn
10/05/2018 leifteánach [ga] phát âm leifteánach 0 bình chọn
10/05/2018 spadchosach [ga] phát âm spadchosach 0 bình chọn
10/05/2018 comharthaí [ga] phát âm comharthaí 0 bình chọn
10/05/2018 comharthaí foghraíochta [ga] phát âm comharthaí foghraíochta 0 bình chọn
10/05/2018 dhíbeartha [ga] phát âm dhíbeartha 0 bình chọn
10/05/2018 scaothaire [ga] phát âm scaothaire 0 bình chọn
10/05/2018 murach [ga] phát âm murach 0 bình chọn
10/05/2018 uaill [ga] phát âm uaill 0 bình chọn
10/05/2018 seachadtar [ga] phát âm seachadtar 1 bình chọn
08/05/2018 Cluain Dolcáin [ga] phát âm Cluain Dolcáin 0 bình chọn
08/05/2018 slios [ga] phát âm slios 0 bình chọn
08/05/2018 lá sómais [ga] phát âm lá sómais 0 bình chọn
08/05/2018 Mánus [ga] phát âm Mánus 0 bình chọn
08/05/2018 Lus na Maighdine Muire [ga] phát âm Lus na Maighdine Muire 0 bình chọn
08/05/2018 Athair Thalún [ga] phát âm Athair Thalún 0 bình chọn
08/05/2018 Cuach Phádraig [ga] phát âm Cuach Phádraig 0 bình chọn
08/05/2018 Copóg Chatach [ga] phát âm Copóg Chatach 0 bình chọn
07/05/2018 comhfhreagraí [ga] phát âm comhfhreagraí 0 bình chọn
07/05/2018 ngeal [ga] phát âm ngeal 0 bình chọn
07/05/2018 Feardorcha [ga] phát âm Feardorcha 0 bình chọn
07/05/2018 Dálach [ga] phát âm Dálach 0 bình chọn
07/05/2018 nGaillimh [ga] phát âm nGaillimh 0 bình chọn
07/05/2018 Deoradhán [ga] phát âm Deoradhán 0 bình chọn
07/05/2018 ceirtlise [ga] phát âm ceirtlise 0 bình chọn
07/05/2018 forscríbhinn [ga] phát âm forscríbhinn 0 bình chọn
07/05/2018 Daoirí [ga] phát âm Daoirí 0 bình chọn
07/05/2018 fearmhíniú [ga] phát âm fearmhíniú 0 bình chọn
07/05/2018 Leanbán [ga] phát âm Leanbán 0 bình chọn
07/05/2018 gaothmhar [ga] phát âm gaothmhar 0 bình chọn
07/05/2018 tuigthe [ga] phát âm tuigthe 0 bình chọn