Thành viên:

BridEilis

Biên tập viên Forvo

Đăng ký phát âm của BridEilis

Xem thông tin và từ của thành viên.
Ngày Từ Nghe Bình chọn
26/01/2021 codalaígí [ga] phát âm codalaígí 0 bình chọn
26/01/2021 mhairfidh [ga] phát âm mhairfidh 0 bình chọn
26/01/2021 éiníní [ga] phát âm éiníní 0 bình chọn
26/01/2021 gaobhar [ga] phát âm gaobhar 0 bình chọn
26/01/2021 cuarach [ga] phát âm cuarach 0 bình chọn
26/01/2021 glóthach [ga] phát âm glóthach 0 bình chọn
26/01/2021 Ní mhairim [ga] phát âm Ní mhairim 0 bình chọn
26/01/2021 raimhre [ga] phát âm raimhre 0 bình chọn
26/01/2021 tráidire [ga] phát âm tráidire 0 bình chọn
26/01/2021 cuartaíocht [ga] phát âm cuartaíocht 0 bình chọn
26/01/2021 bhFeabhra [ga] phát âm bhFeabhra 0 bình chọn
26/01/2021 breathníonn [ga] phát âm breathníonn 0 bình chọn
26/01/2021 scaireanna [ga] phát âm scaireanna 0 bình chọn
26/01/2021 conspóideach [ga] phát âm conspóideach 0 bình chọn
26/01/2021 iomad [ga] phát âm iomad 0 bình chọn
26/01/2021 hárasáin [ga] phát âm hárasáin 0 bình chọn
26/01/2021 háiteanna [ga] phát âm háiteanna 0 bình chọn
26/01/2021 craosach [ga] phát âm craosach 0 bình chọn
26/01/2021 Guagán Barra [ga] phát âm Guagán Barra 0 bình chọn
26/01/2021 Niall Mac Cearbhaill [ga] phát âm Niall Mac Cearbhaill 0 bình chọn
26/01/2021 Niall na naoi nGiallach [ga] phát âm Niall na naoi nGiallach 0 bình chọn
26/01/2021 stocmhargadh [ga] phát âm stocmhargadh 0 bình chọn
26/01/2021 lá breithe sona duit [ga] phát âm lá breithe sona duit 0 bình chọn
26/01/2021 drochdhuine [ga] phát âm drochdhuine 0 bình chọn
26/01/2021 traen [ga] phát âm traen 0 bình chọn
26/01/2021 Léirscáil [ga] phát âm Léirscáil 0 bình chọn
26/01/2021 deifiúr [ga] phát âm deifiúr 0 bình chọn
26/01/2021 leidhce [ga] phát âm leidhce 0 bình chọn
26/01/2021 aonbheannach [ga] phát âm aonbheannach 0 bình chọn
26/01/2021 chaoineann [ga] phát âm chaoineann 0 bình chọn