Thành viên:

BridEilis

Biên tập viên Forvo

Đăng ký phát âm của BridEilis

Xem thông tin và từ của thành viên.
Ngày Từ Nghe Bình chọn
12/12/2019 Branna [ga] phát âm Branna 0 bình chọn
12/12/2019 Mac Raicín [ga] phát âm Mac Raicín 0 bình chọn
12/12/2019 Mór-Ríona [ga] phát âm Mór-Ríona 0 bình chọn
12/12/2019 Ó Briún [ga] phát âm Ó Briún 0 bình chọn
12/12/2019 Ó Sluaghadháin [ga] phát âm Ó Sluaghadháin 0 bình chọn
12/12/2019 Ó Sluáin [ga] phát âm Ó Sluáin 0 bình chọn
12/12/2019 cuartha [ga] phát âm cuartha 0 bình chọn
12/12/2019 ana fhuar [ga] phát âm ana fhuar 0 bình chọn
12/12/2019 róthe [ga] phát âm róthe 0 bình chọn
12/12/2019 rómheirbh [ga] phát âm rómheirbh 0 bình chọn
12/12/2019 náisiúntacht [ga] phát âm náisiúntacht 0 bình chọn
12/12/2019 tusainm [ga] phát âm tusainm 0 bình chọn
12/12/2019 neacha [ga] phát âm neacha 0 bình chọn
12/12/2019 fuinseoige [ga] phát âm fuinseoige 0 bình chọn
12/12/2019 cinnteoidh [ga] phát âm cinnteoidh 0 bình chọn
12/12/2019 Earnán [ga] phát âm Earnán 0 bình chọn
12/12/2019 Eanruig [ga] phát âm Eanruig 0 bình chọn
12/12/2019 imeochaidh [ga] phát âm imeochaidh 0 bình chọn
12/12/2019 beannacht libh [ga] phát âm beannacht libh 0 bình chọn
12/12/2019 smaoiním [ga] phát âm smaoiním 0 bình chọn
12/12/2019 leantóir [ga] phát âm leantóir 0 bình chọn
12/12/2019 gearánta [ga] phát âm gearánta 0 bình chọn
12/12/2019 maith go leor [ga] phát âm maith go leor 0 bình chọn
12/12/2019 go diail [ga] phát âm go diail 0 bình chọn
12/12/2019 ana thirim [ga] phát âm ana thirim 0 bình chọn
12/12/2019 ana gheal [ga] phát âm ana gheal 0 bình chọn
12/12/2019 ana dhorcha [ga] phát âm ana dhorcha 0 bình chọn
12/12/2019 ana ghrianmhar [ga] phát âm ana ghrianmhar 0 bình chọn
12/12/2019 ana ghaofar [ga] phát âm ana ghaofar 0 bình chọn
12/12/2019 róghaofar [ga] phát âm róghaofar 0 bình chọn