Thành viên:

BridEilis

Biên tập viên Forvo

Đăng ký phát âm của BridEilis

Xem thông tin và từ của thành viên.
Ngày Từ Nghe Bình chọn
12/12/2019 róghaofar [ga] phát âm róghaofar 0 bình chọn
12/12/2019 ana the [ga] phát âm ana the 0 bình chọn
12/12/2019 Badhbh na Coille Duibhe [ga] phát âm Badhbh na Coille Duibhe 0 bình chọn
12/12/2019 dásacht [ga] phát âm dásacht 0 bình chọn
12/12/2019 dea-chleachtas [ga] phát âm dea-chleachtas 0 bình chọn
12/12/2019 dioscaire [ga] phát âm dioscaire 0 bình chọn
12/12/2019 neamhghníomh [ga] phát âm neamhghníomh 0 bình chọn
12/12/2019 Dadaí [ga] phát âm Dadaí 0 bình chọn
12/12/2019 mbóthar [ga] phát âm mbóthar 0 bình chọn
12/12/2019 mirlíní [ga] phát âm mirlíní 0 bình chọn
12/12/2019 spéirghealach [ga] phát âm spéirghealach 0 bình chọn
12/12/2019 abhartach [ga] phát âm abhartach 0 bình chọn
12/12/2019 druga [ga] phát âm druga 0 bình chọn
12/12/2019 Meadhair [ga] phát âm Meadhair 0 bình chọn
12/12/2019 faocháin [ga] phát âm faocháin 0 bình chọn
12/12/2019 mbuidéal [ga] phát âm mbuidéal 0 bình chọn
12/12/2019 Cóilí [ga] phát âm Cóilí 0 bình chọn
12/12/2019 geataí [ga] phát âm geataí 0 bình chọn
12/12/2019 troideann [ga] phát âm troideann 0 bình chọn
12/12/2019 gaothrán [ga] phát âm gaothrán 0 bình chọn
12/12/2019 Aislín [ga] phát âm Aislín 0 bình chọn
12/12/2019 Abhainn na Fuinseann [ga] phát âm Abhainn na Fuinseann 0 bình chọn
12/12/2019 pónaire [ga] phát âm pónaire 0 bình chọn
12/12/2019 clanna baoisgne [ga] phát âm clanna baoisgne 0 bình chọn
12/12/2019 clanna moirne [ga] phát âm clanna moirne 0 bình chọn
12/12/2019 thabharfadh [ga] phát âm thabharfadh 0 bình chọn
12/12/2019 ag gáirí [ga] phát âm ag gáirí 0 bình chọn
12/12/2019 ag tosnú [ga] phát âm ag tosnú 0 bình chọn
12/12/2019 ag titim [ga] phát âm ag titim 0 bình chọn
12/12/2019 ag fás [ga] phát âm ag fás 0 bình chọn