Thành viên:

BridEilis

Biên tập viên Forvo

Đăng ký phát âm của BridEilis

Xem thông tin và từ của thành viên.
Ngày Từ Nghe Bình chọn
08/05/2018 Lus na Maighdine Muire [ga] phát âm Lus na Maighdine Muire 0 bình chọn
08/05/2018 Athair Thalún [ga] phát âm Athair Thalún 0 bình chọn
08/05/2018 Cuach Phádraig [ga] phát âm Cuach Phádraig 0 bình chọn
08/05/2018 Copóg Chatach [ga] phát âm Copóg Chatach 0 bình chọn
07/05/2018 comhfhreagraí [ga] phát âm comhfhreagraí 0 bình chọn
07/05/2018 ngeal [ga] phát âm ngeal 0 bình chọn
07/05/2018 Feardorcha [ga] phát âm Feardorcha 0 bình chọn
07/05/2018 Dálach [ga] phát âm Dálach 0 bình chọn
07/05/2018 nGaillimh [ga] phát âm nGaillimh 0 bình chọn
07/05/2018 Deoradhán [ga] phát âm Deoradhán 0 bình chọn
07/05/2018 ceirtlise [ga] phát âm ceirtlise 0 bình chọn
07/05/2018 forscríbhinn [ga] phát âm forscríbhinn 0 bình chọn
07/05/2018 Daoirí [ga] phát âm Daoirí 0 bình chọn
07/05/2018 fearmhíniú [ga] phát âm fearmhíniú 0 bình chọn
07/05/2018 Leanbán [ga] phát âm Leanbán 0 bình chọn
07/05/2018 gaothmhar [ga] phát âm gaothmhar 0 bình chọn
07/05/2018 tuigthe [ga] phát âm tuigthe 0 bình chọn
07/05/2018 intuigthe [ga] phát âm intuigthe 0 bình chọn
07/05/2018 ruán alla [ga] phát âm ruán alla 0 bình chọn
07/05/2018 Níl an fáinne ró-bheag. [ga] phát âm Níl an fáinne ró-bheag. 0 bình chọn
07/05/2018 claochlú [ga] phát âm claochlú 0 bình chọn
07/05/2018 Chlocháin [ga] phát âm Chlocháin 0 bình chọn
07/05/2018 Haonach [ga] phát âm Haonach 0 bình chọn
07/05/2018 borróg [ga] phát âm borróg 0 bình chọn
07/05/2018 stad anois [ga] phát âm stad anois 0 bình chọn
07/05/2018 Cá raibh sé? [ga] phát âm Cá raibh sé? 0 bình chọn
07/05/2018 fuinneoig [ga] phát âm fuinneoig 0 bình chọn
07/05/2018 Glencarnagh [en] phát âm Glencarnagh 0 bình chọn
07/05/2018 An Dothra [ga] phát âm An Dothra 0 bình chọn
07/05/2018 Amergin Gluingel / Amhairghín Glúngheal [ga] phát âm Amergin Gluingel / Amhairghín Glúngheal 0 bình chọn