Thành viên:

BridEilis

Biên tập viên Forvo

Đăng ký phát âm của BridEilis

Xem thông tin và từ của thành viên.
Ngày Từ Nghe Bình chọn
07/05/2018 trínár [ga] phát âm trínár 1 bình chọn
07/05/2018 leitís [ga] phát âm leitís 0 bình chọn
07/05/2018 leaca [ga] phát âm leaca 0 bình chọn
07/05/2018 prainnteach [ga] phát âm prainnteach 0 bình chọn
07/05/2018 Gabhfaidh [ga] phát âm Gabhfaidh 0 bình chọn
07/05/2018 múinteora [ga] phát âm múinteora 0 bình chọn
07/05/2018 ní fhillfidh mé [ga] phát âm ní fhillfidh mé 1 bình chọn
07/05/2018 Nach dtitfidh sé? [ga] phát âm Nach dtitfidh sé? 1 bình chọn
07/05/2018 ní chanfaidh mé [ga] phát âm ní chanfaidh mé 1 bình chọn
07/05/2018 leis na [ga] phát âm leis na 1 bình chọn
07/05/2018 ní dhúntar é [ga] phát âm ní dhúntar é 1 bình chọn
07/05/2018 an ndúntar é? [ga] phát âm an ndúntar é? 1 bình chọn
07/05/2018 inár [ga] phát âm inár 1 bình chọn
07/05/2018 Greamán [ga] phát âm Greamán 0 bình chọn
07/05/2018 cuideoidh [ga] phát âm cuideoidh 0 bình chọn
07/05/2018 bronnfar [ga] phát âm bronnfar 0 bình chọn
07/05/2018 shíneoidh [ga] phát âm shíneoidh 0 bình chọn
07/05/2018 gheofar [ga] phát âm gheofar 0 bình chọn
07/05/2018 ndéarfaidh [ga] phát âm ndéarfaidh 0 bình chọn
07/05/2018 gcloisfidh [ga] phát âm gcloisfidh 0 bình chọn
07/05/2018 chodlóidh [ga] phát âm chodlóidh 0 bình chọn
07/05/2018 i mbarr [ga] phát âm i mbarr 0 bình chọn
07/05/2018 druidte [ga] phát âm druidte 0 bình chọn
07/05/2018 abhlóir [ga] phát âm abhlóir 0 bình chọn
07/05/2018 ábhal [ga] phát âm ábhal 0 bình chọn
07/05/2018 lena chéile [ga] phát âm lena chéile 0 bình chọn
07/05/2018 maitheamh [ga] phát âm maitheamh 0 bình chọn
07/05/2018 ag madhmadh [ga] phát âm ag madhmadh 0 bình chọn
07/05/2018 Úsáideann [ga] phát âm Úsáideann 0 bình chọn
07/05/2018 íocaim [ga] phát âm íocaim 0 bình chọn