Thành viên:

BrummieSaffer

Đăng ký phát âm của BrummieSaffer

Xem thông tin và từ của thành viên.
Ngày Từ Nghe Bình chọn
26/06/2009 is [af] phát âm is 0 bình chọn
26/06/2009 dit [af] phát âm dit 0 bình chọn
26/06/2009 gisteraand [af] phát âm gisteraand 0 bình chọn
26/06/2009 het [af] phát âm het 0 bình chọn
26/06/2009 wildehond [af] phát âm wildehond 0 bình chọn
26/06/2009 my [af] phát âm my 0 bình chọn
26/06/2009 bekruip [af] phát âm bekruip 0 bình chọn
26/06/2009 vertel [af] phát âm vertel 0 bình chọn
26/06/2009 moes [af] phát âm moes 0 bình chọn
26/06/2009 ek [af] phát âm ek 0 bình chọn
26/06/2009 die [af] phát âm die 1 bình chọn
26/06/2009 bome [af] phát âm bome 0 bình chọn
26/06/2009 in [af] phát âm in 0 bình chọn
26/06/2009 vlug [af] phát âm vlug 0 bình chọn
26/06/2009 nou [af] phát âm nou 0 bình chọn
26/06/2009 boer [af] phát âm boer 0 bình chọn
26/06/2009 met [af] phát âm met 0 bình chọn
26/06/2009 sy [af] phát âm sy 0 bình chọn
26/06/2009 honde [af] phát âm honde 0 bình chọn
26/06/2009 op pad [af] phát âm op pad 0 bình chọn
26/06/2009 Om [af] phát âm Om 0 bình chọn
26/06/2009 te [af] phát âm te 0 bình chọn
26/06/2009 soek [af] phát âm soek 0 bình chọn
26/06/2009 Kurdistan [af] phát âm Kurdistan 0 bình chọn
26/06/2009 Venesiaans [af] phát âm Venesiaans 0 bình chọn
26/06/2009 typography [af] phát âm typography 0 bình chọn
26/06/2009 kan [af] phát âm kan 0 bình chọn
26/06/2009 kans [af] phát âm kans 0 bình chọn
26/06/2009 Upington [af] phát âm Upington 0 bình chọn
26/06/2009 hulle [af] phát âm hulle 0 bình chọn