Thành viên:

BrummieSaffer

Đăng ký phát âm của BrummieSaffer

Xem thông tin và từ của thành viên.
Ngày Từ Nghe Bình chọn
26/06/2009 al [af] phát âm al 0 bình chọn
26/06/2009 sien [af] phát âm sien 0 bình chọn
26/06/2009 aankom [af] phát âm aankom 0 bình chọn
26/06/2009 esel [af] phát âm esel 0 bình chọn
26/06/2009 ja [af] phát âm ja 0 bình chọn
26/06/2009 Dan [af] phát âm Dan 0 bình chọn
26/06/2009 maar [af] phát âm maar 0 bình chọn
26/06/2009 eers [af] phát âm eers 0 bình chọn
26/06/2009 [af] phát âm sê 0 bình chọn
26/06/2009 skielik [af] phát âm skielik 0 bình chọn
26/06/2009 haastig [af] phát âm haastig 0 bình chọn
26/06/2009 lelik [af] phát âm lelik 0 bình chọn
26/06/2009 motor [af] phát âm motor 1 bình chọn
26/06/2009 papier [af] phát âm papier 0 bình chọn
26/06/2009 draak [af] phát âm draak 0 bình chọn
26/06/2009 Windhook [af] phát âm Windhook 0 bình chọn
26/06/2009 Stellenbosch [af] phát âm Stellenbosch 0 bình chọn
26/06/2009 baie [af] phát âm baie 0 bình chọn
26/06/2009 Goeie Nag [af] phát âm Goeie Nag 0 bình chọn
26/06/2009 mosi [af] phát âm mosi 0 bình chọn
26/06/2009 kaartjie [af] phát âm kaartjie 0 bình chọn
26/06/2009 vuurhoutjies [af] phát âm vuurhoutjies 0 bình chọn
26/06/2009 Gauteng [af] phát âm Gauteng 0 bình chọn
26/06/2009 bang [af] phát âm bang 0 bình chọn
26/06/2009 gesin [af] phát âm gesin 0 bình chọn