Thành viên:

CARVALHO

Đăng ký phát âm của CARVALHO

Xem thông tin và từ của thành viên.
Ngày Từ Nghe Bình chọn
27/01/2011 Holotypus [de] phát âm Holotypus 0 bình chọn
27/01/2011 Neotypus [de] phát âm Neotypus 0 bình chọn
27/01/2011 Lectotypus [de] phát âm Lectotypus 0 bình chọn
27/01/2011 Paralectotypus [de] phát âm Paralectotypus 0 bình chọn
27/01/2011 Topotypus [de] phát âm Topotypus 0 bình chọn
27/01/2011 kirsch [de] phát âm kirsch 0 bình chọn
27/01/2011 natter [de] phát âm natter 0 bình chọn
27/01/2011 Fluß [de] phát âm Fluß 0 bình chọn
27/01/2011 Philip Donowitz [de] phát âm Philip Donowitz 0 bình chọn
27/01/2011 HAPAG [de] phát âm HAPAG 0 bình chọn
27/01/2011 Skilaufen [de] phát âm Skilaufen 0 bình chọn
27/01/2011 bikonvex [de] phát âm bikonvex 0 bình chọn
27/01/2011 plankonvex [de] phát âm plankonvex 0 bình chọn
27/01/2011 bikonkav [de] phát âm bikonkav 0 bình chọn
27/01/2011 plankonkav [de] phát âm plankonkav 0 bình chọn
27/01/2011 Konkavität [de] phát âm Konkavität 0 bình chọn
27/01/2011 Konvexität [de] phát âm Konvexität 0 bình chọn
27/01/2011 involut [de] phát âm involut 0 bình chọn
27/01/2011 evolut [de] phát âm evolut 0 bình chọn
27/01/2011 advolut [de] phát âm advolut 0 bình chọn
27/01/2011 Allometrie [de] phát âm Allometrie 0 bình chọn
27/01/2011 allometrisch [de] phát âm allometrisch 0 bình chọn
27/01/2011 Atavismus [de] phát âm Atavismus 0 bình chọn
27/01/2011 kinematik [de] phát âm kinematik 0 bình chọn
27/01/2011 kinematisch [de] phát âm kinematisch 0 bình chọn
27/01/2011 Kernwaffe [de] phát âm Kernwaffe 0 bình chọn
27/01/2011 Nuklearwaffe [de] phát âm Nuklearwaffe 0 bình chọn
27/01/2011 Atommasse [de] phát âm Atommasse 0 bình chọn
27/01/2011 vertreibt [de] phát âm vertreibt 0 bình chọn
27/01/2011 Johann Koerbecke [de] phát âm Johann Koerbecke 0 bình chọn