Thành viên:

CA_AngMo

Đăng ký phát âm của CA_AngMo

Xem thông tin và từ của thành viên.
Ngày Từ Nghe Bình chọn
07/10/2013 anaphylactic [en] phát âm anaphylactic 0 bình chọn
06/10/2013 Roseville [en] phát âm Roseville 0 bình chọn
06/10/2013 Janis Joplin [en] phát âm Janis Joplin 0 bình chọn
06/10/2013 once upon a time [en] phát âm once upon a time 0 bình chọn
06/10/2013 procurement [en] phát âm procurement 0 bình chọn
06/10/2013 push the envelope [en] phát âm push the envelope 0 bình chọn
06/10/2013 Butte [en] phát âm Butte 2 bình chọn
06/10/2013 Jeff Bezos [en] phát âm Jeff Bezos 2 bình chọn
27/06/2010 moleskin [en] phát âm moleskin 0 bình chọn
27/06/2010 Meaty [en] phát âm Meaty 0 bình chọn
27/06/2010 Kickback [en] phát âm Kickback 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
27/06/2010 oddball [en] phát âm oddball 0 bình chọn
27/06/2010 xenophobia [en] phát âm xenophobia 1 bình chọn
26/06/2010 jackalope [en] phát âm jackalope 0 bình chọn
26/06/2010 videophile [en] phát âm videophile 0 bình chọn
26/06/2010 webinar [en] phát âm webinar 1 bình chọn
26/06/2010 netiquette [en] phát âm netiquette 1 bình chọn
26/06/2010 emoticon [en] phát âm emoticon 3 bình chọn Phát âm tốt nhất
26/06/2010 cybercrime [en] phát âm cybercrime 1 bình chọn
26/06/2010 zombie [en] phát âm zombie 1 bình chọn
26/06/2010 spark plug [en] phát âm spark plug 2 bình chọn
26/06/2010 home sweet home [en] phát âm home sweet home 0 bình chọn
26/06/2010 shoot the breeze [en] phát âm shoot the breeze 0 bình chọn
26/06/2010 liquidation [en] phát âm liquidation 0 bình chọn
26/06/2010 conduit [en] phát âm conduit 4 bình chọn
26/06/2010 restitution [en] phát âm restitution 1 bình chọn
26/06/2010 recidivism [en] phát âm recidivism 2 bình chọn
26/06/2010 reluctant [en] phát âm reluctant 4 bình chọn
26/06/2010 postal [en] phát âm postal 0 bình chọn
26/06/2010 berserk [en] phát âm berserk 0 bình chọn