Thành viên:

CA_AngMo

Đăng ký phát âm của CA_AngMo

Xem thông tin và từ của thành viên.
Ngày Từ Nghe Bình chọn
25/06/2010 Leo LaPorte [en] phát âm Leo LaPorte 0 bình chọn
25/06/2010 utilization [en] phát âm utilization 1 bình chọn
25/06/2010 teleconference [en] phát âm teleconference 1 bình chọn
25/06/2010 stakeholder [en] phát âm stakeholder 1 bình chọn
25/06/2010 specification [en] phát âm specification 0 bình chọn
25/06/2010 cannibalism [en] phát âm cannibalism 0 bình chọn
25/06/2010 cannibal [en] phát âm cannibal 0 bình chọn
25/06/2010 methodology [en] phát âm methodology 0 bình chọn
25/06/2010 customization [en] phát âm customization 2 bình chọn
25/06/2010 project (noun) [en] phát âm project (noun) 0 bình chọn
25/06/2010 insubordination [en] phát âm insubordination 0 bình chọn
25/06/2010 deck [en] phát âm deck 1 bình chọn
25/06/2010 Silicon Valley [en] phát âm Silicon Valley 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
25/06/2010 dirty laundry [en] phát âm dirty laundry 0 bình chọn
25/06/2010 duct tape [en] phát âm duct tape -1 bình chọn
25/06/2010 barbed wire [en] phát âm barbed wire 1 bình chọn
25/06/2010 yolk [en] phát âm yolk -1 bình chọn
25/06/2010 stub [en] phát âm stub 2 bình chọn
25/06/2010 percolate [en] phát âm percolate 0 bình chọn
25/06/2010 Heimlich maneuver [en] phát âm Heimlich maneuver 1 bình chọn
25/06/2010 hierarchical [en] phát âm hierarchical 2 bình chọn
25/06/2010 pathname [en] phát âm pathname 0 bình chọn
25/06/2010 disheveled [en] phát âm disheveled 3 bình chọn
25/06/2010 diaspora [en] phát âm diaspora 0 bình chọn
25/06/2010 brittleness [en] phát âm brittleness 0 bình chọn
25/06/2010 inharmonious [en] phát âm inharmonious 0 bình chọn
25/06/2010 toaster [en] phát âm toaster 2 bình chọn Phát âm tốt nhất
25/06/2010 sauce [en] phát âm sauce 6 bình chọn
25/06/2010 Al Gore [en] phát âm Al Gore 0 bình chọn
25/06/2010 deadhead [en] phát âm deadhead 1 bình chọn Phát âm tốt nhất