Thành viên:

CA_AngMo

Đăng ký phát âm của CA_AngMo

Xem thông tin và từ của thành viên.
Ngày Từ Nghe Bình chọn
25/06/2010 deadhead [en] phát âm deadhead 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
25/06/2010 island [en] phát âm island -1 bình chọn
25/06/2010 schizo [en] phát âm schizo 0 bình chọn
25/06/2010 pseudonym [en] phát âm pseudonym 0 bình chọn
24/06/2010 Adobe flash [en] phát âm Adobe flash 1 bình chọn
24/06/2010 Adam Smith [en] phát âm Adam Smith 0 bình chọn
24/06/2010 hypocritical [en] phát âm hypocritical 1 bình chọn
24/06/2010 Milton Friedman [en] phát âm Milton Friedman 0 bình chọn
24/06/2010 UNICEF [en] phát âm UNICEF 0 bình chọn
24/06/2010 executive summary [en] phát âm executive summary 0 bình chọn
24/06/2010 Digg [en] phát âm Digg 0 bình chọn
24/06/2010 encryption [en] phát âm encryption 1 bình chọn
24/06/2010 CAPTCHA [en] phát âm CAPTCHA 0 bình chọn
24/06/2010 widgets [en] phát âm widgets 0 bình chọn
24/06/2010 denomination [en] phát âm denomination 0 bình chọn
24/06/2010 Siamese [en] phát âm Siamese 0 bình chọn
24/06/2010 Bloomsday [en] phát âm Bloomsday 0 bình chọn
24/06/2010 lose face [en] phát âm lose face 0 bình chọn
24/06/2010 sons of bitches [en] phát âm sons of bitches 0 bình chọn
24/06/2010 pet peeve [en] phát âm pet peeve 0 bình chọn
24/06/2010 basket case [en] phát âm basket case 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
24/06/2010 Fear and Loathing [en] phát âm Fear and Loathing 0 bình chọn
24/06/2010 man and wife [en] phát âm man and wife 0 bình chọn
24/06/2010 polymorphism [en] phát âm polymorphism 2 bình chọn
24/06/2010 Arnold Schwarzenegger [en] phát âm Arnold Schwarzenegger 0 bình chọn
24/06/2010 bullshit [en] phát âm bullshit 2 bình chọn
24/06/2010 antidisestablishmentarianism [en] phát âm antidisestablishmentarianism 0 bình chọn
24/06/2010 Google Docs [en] phát âm Google Docs 0 bình chọn
24/06/2010 Google Earth [en] phát âm Google Earth 0 bình chọn
24/06/2010 Metro-Goldwyn-Mayer [en] phát âm Metro-Goldwyn-Mayer 1 bình chọn