Thành viên:

CORVO

Đăng ký phát âm của CORVO

Xem thông tin và từ của thành viên.
Ngày Từ Nghe Bình chọn
21/01/2010 ēsŭrĭo [la] phát âm ēsŭrĭo 0 bình chọn
21/01/2010 ălĭēno [la] phát âm ălĭēno 0 bình chọn
21/01/2010 arcĕo [la] phát âm arcĕo 0 bình chọn
21/01/2010 Troiae qui primus ab oris [la] phát âm Troiae qui primus ab oris 0 bình chọn
21/01/2010 Fraternitas Rosae Crucis [la] phát âm Fraternitas Rosae Crucis 0 bình chọn
21/01/2010 Pescennius [la] phát âm Pescennius 0 bình chọn
21/01/2010 Accius [la] phát âm Accius 0 bình chọn
21/01/2010 Cincinnatus [la] phát âm Cincinnatus 0 bình chọn
21/01/2010 adiacentia [la] phát âm adiacentia 0 bình chọn
21/01/2010 adipisci [la] phát âm adipisci 0 bình chọn
21/01/2010 acciarium [la] phát âm acciarium 0 bình chọn
21/01/2010 abbatialis [la] phát âm abbatialis 0 bình chọn
21/01/2010 abalienatio [la] phát âm abalienatio 0 bình chọn
21/01/2010 acidus [la] phát âm acidus 0 bình chọn
21/01/2010 celatum [la] phát âm celatum 0 bình chọn
21/01/2010 jactum [la] phát âm jactum 0 bình chọn
21/01/2010 bonus oriens [la] phát âm bonus oriens 0 bình chọn
13/01/2010 lacessit [la] phát âm lacessit 0 bình chọn
13/01/2010 iacēre [la] phát âm iacēre 0 bình chọn
13/01/2010 praestare [la] phát âm praestare 0 bình chọn
13/01/2010 acerbus [la] phát âm acerbus 0 bình chọn
13/01/2010 aestimavi [la] phát âm aestimavi 0 bình chọn
13/01/2010 aetatis [la] phát âm aetatis 0 bình chọn
13/01/2010 aeternus [la] phát âm aeternus 0 bình chọn
13/01/2010 amicae [la] phát âm amicae 0 bình chọn
13/01/2010 celare [la] phát âm celare 0 bình chọn
13/01/2010 auctoritates [la] phát âm auctoritates 0 bình chọn
13/01/2010 Ex astris scientia [la] phát âm Ex astris scientia 0 bình chọn
13/01/2010 affixus [la] phát âm affixus 0 bình chọn
13/01/2010 agendum [la] phát âm agendum 0 bình chọn