Thành viên:

CPEG

Đăng ký phát âm của CPEG

Xem thông tin và từ của thành viên.
Ngày Từ Nghe Bình chọn
21/04/2018 : [yue] phát âm : 0 bình chọn
08/08/2016 [yue] phát âm 嘐 0 bình chọn
08/08/2016 [yue] phát âm 昺 0 bình chọn
08/08/2016 玁狁 [yue] phát âm 玁狁 0 bình chọn
08/08/2016 短語 [yue] phát âm 短語 0 bình chọn
08/08/2016 郵政 [yue] phát âm 郵政 0 bình chọn
08/08/2016 上任 [yue] phát âm 上任 0 bình chọn
08/08/2016 以下 [yue] phát âm 以下 0 bình chọn
08/08/2016 歷史博物館 [yue] phát âm 歷史博物館 0 bình chọn
08/08/2016 基督 [yue] phát âm 基督 0 bình chọn
08/08/2016 旅館 [yue] phát âm 旅館 0 bình chọn
08/08/2016 [yue] phát âm 斁 0 bình chọn
08/08/2016 白蘿蔔 [yue] phát âm 白蘿蔔 0 bình chọn
08/08/2016 海島 [yue] phát âm 海島 0 bình chọn
08/08/2016 検査 [yue] phát âm 検査 0 bình chọn
03/08/2016 供電 [yue] phát âm 供電 0 bình chọn
03/08/2016 病源 [yue] phát âm 病源 0 bình chọn
03/08/2016 沙門氏菌 [yue] phát âm 沙門氏菌 0 bình chọn
03/08/2016 現代醫學 [yue] phát âm 現代醫學 0 bình chọn
03/08/2016 抗生素 [yue] phát âm 抗生素 0 bình chọn
03/08/2016 患者 [yue] phát âm 患者 0 bình chọn
03/08/2016 發熱 [yue] phát âm 發熱 0 bình chọn
03/08/2016 腰痛 [yue] phát âm 腰痛 0 bình chọn
03/08/2016 骨節 [yue] phát âm 骨節 0 bình chọn
03/08/2016 積水 [yue] phát âm 積水 0 bình chọn
03/08/2016 中途 [yue] phát âm 中途 0 bình chọn
03/08/2016 出入口 [yue] phát âm 出入口 0 bình chọn
03/08/2016 邕州 [yue] phát âm 邕州 0 bình chọn
03/08/2016 [yue] phát âm 邕 0 bình chọn
03/08/2016 [yue] phát âm 欽 0 bình chọn