Thành viên:

CatalinaSol

Đăng ký phát âm của CatalinaSol

Xem thông tin và từ của thành viên.
Ngày Từ Nghe Bình chọn
21/12/2012 пропасть [существительное] [ru] phát âm пропасть [существительное] 0 bình chọn
21/12/2012 Торревьеха [ru] phát âm Торревьеха 0 bình chọn
21/12/2012 Екатеринбург [ru] phát âm Екатеринбург 2 bình chọn
21/12/2012 Россия [ru] phát âm Россия 1 bình chọn
21/12/2012 ёжик [ru] phát âm ёжик 0 bình chọn
21/12/2012 Испания [ru] phát âm Испания -1 bình chọn
21/12/2012 Валерьевна [ru] phát âm Валерьевна 0 bình chọn
21/12/2012 Сара [ru] phát âm Сара 0 bình chọn
21/12/2012 Анжелика [ru] phát âm Анжелика 0 bình chọn
21/12/2012 Давид [ru] phát âm Давид 0 bình chọn
21/12/2012 Абрам [ru] phát âm Абрам 0 bình chọn
21/12/2012 Авраам [ru] phát âm Авраам 0 bình chọn
21/12/2012 Аврам [ru] phát âm Аврам 0 bình chọn
21/12/2012 Тереза [ru] phát âm Тереза 0 bình chọn
21/12/2012 Рахиль [ru] phát âm Рахиль 0 bình chọn
21/12/2012 Катерина [ru] phát âm Катерина 1 bình chọn
21/12/2012 Марьяна [ru] phát âm Марьяна 1 bình chọn
21/12/2012 Нинель [ru] phát âm Нинель 0 bình chọn
21/12/2012 Камилла [ru] phát âm Камилла 0 bình chọn
21/12/2012 Зара [ru] phát âm Зара 0 bình chọn
21/12/2012 Аврора [ru] phát âm Аврора 0 bình chọn
21/12/2012 Сашулька [ru] phát âm Сашулька 0 bình chọn
21/12/2012 Валерочка [ru] phát âm Валерочка 0 bình chọn
21/12/2012 Аврамий [ru] phát âm Аврамий 0 bình chọn
21/12/2012 Кирьяк [ru] phát âm Кирьяк 0 bình chọn
21/12/2012 Диана (имя) [ru] phát âm Диана (имя) 0 bình chọn
21/12/2012 Мария [ru] phát âm Мария 0 bình chọn
21/12/2012 Ельцин [ru] phát âm Ельцин 0 bình chọn
21/12/2012 Земля [ru] phát âm Земля 1 bình chọn