Thành viên:

Ceciliegia

Đăng ký phát âm của Ceciliegia

Xem thông tin và từ của thành viên.
Ngày Từ Phát âm Thông tin
07/05/2012 瑣兒 [zh] phát âm 瑣兒 Của CSven
07/05/2012 瑣兒 [wuu] phát âm 瑣兒 Của njim
07/05/2012 帶跑涉 [wuu] phát âm 帶跑涉 0 bình chọn
07/05/2012 面子 [wuu] phát âm 面子 0 bình chọn
07/05/2012 [wuu] phát âm 涉 0 bình chọn
07/05/2012 [wuu] phát âm 睡 0 bình chọn
07/05/2012 不乜死健 [wuu] phát âm 不乜死健 0 bình chọn
01/05/2012 大懵 [wuu] phát âm 大懵 0 bình chọn
01/05/2012 腦塌 [wuu] phát âm 腦塌 0 bình chọn
01/05/2012 走睏罷 [wuu] phát âm 走睏罷 0 bình chọn
01/05/2012 了滯 [wuu] phát âm 了滯 0 bình chọn
01/05/2012 搓麻將 [wuu] phát âm 搓麻將 0 bình chọn
01/05/2012 呆大 [wuu] phát âm 呆大 0 bình chọn
01/05/2012 蓬頭散髮 [wuu] phát âm 蓬頭散髮 0 bình chọn
01/05/2012 頭髮 [wuu] phát âm 頭髮 0 bình chọn
01/05/2012 癲儂 [wuu] phát âm 癲儂 0 bình chọn
01/05/2012 燈盞糕 [wuu] phát âm 燈盞糕 0 bình chọn
01/05/2012 餛飩 [wuu] phát âm 餛飩 0 bình chọn
01/05/2012 杞子 [wuu] phát âm 杞子 0 bình chọn
01/05/2012 曉不得 [wuu] phát âm 曉不得 0 bình chọn
01/05/2012 阿姹 [wuu] phát âm 阿姹 0 bình chọn
01/05/2012 limota [wuu] phát âm limota 0 bình chọn
01/05/2012 東甌 [wuu] phát âm 東甌 0 bình chọn
01/05/2012 甌語 [wuu] phát âm 甌語 0 bình chọn
01/05/2012 漢本位 [wuu] phát âm 漢本位 0 bình chọn
01/05/2012 漢族 [wuu] phát âm 漢族 0 bình chọn
01/05/2012 漢服 [wuu] phát âm 漢服 0 bình chọn
01/05/2012 洗面 [wuu] phát âm 洗面 0 bình chọn
01/05/2012 喫飯 [wuu] phát âm 喫飯 0 bình chọn