Thành viên:

Ceciliegia

Đăng ký phát âm của Ceciliegia

Xem thông tin và từ của thành viên.
Ngày Từ Nghe Bình chọn
30/04/2012 指导 [wuu] phát âm 指导 0 bình chọn
30/04/2012 效率 [wuu] phát âm 效率 0 bình chọn
30/04/2012 [wuu] phát âm 彩 0 bình chọn
30/04/2012 金塘岛 [wuu] phát âm 金塘岛 0 bình chọn
30/04/2012 佛教 [wuu] phát âm 佛教 0 bình chọn
30/04/2012 [wuu] phát âm 往 0 bình chọn
30/04/2012 [wuu] phát âm 坑 0 bình chọn
30/04/2012 秋天 [wuu] phát âm 秋天 0 bình chọn
30/04/2012 夏天 [wuu] phát âm 夏天 0 bình chọn
30/04/2012 冬天 [wuu] phát âm 冬天 0 bình chọn
30/04/2012 嫌疑 [wuu] phát âm 嫌疑 0 bình chọn
30/04/2012 [wuu] phát âm 型 0 bình chọn
30/04/2012 [wuu] phát âm 災 0 bình chọn
30/04/2012 敬语 [wuu] phát âm 敬语 0 bình chọn
30/04/2012 [wuu] phát âm 秒 0 bình chọn
30/04/2012 [wuu] phát âm 朵 0 bình chọn
30/04/2012 工人 [wuu] phát âm 工人 0 bình chọn
30/04/2012 辦公室 [wuu] phát âm 辦公室 0 bình chọn
30/04/2012 資料 [wuu] phát âm 資料 0 bình chọn
30/04/2012 [wuu] phát âm 喜 0 bình chọn
30/04/2012 食堂 [wuu] phát âm 食堂 -1 bình chọn
30/04/2012 便宜 [wuu] phát âm 便宜 0 bình chọn
30/04/2012 辐射 [wuu] phát âm 辐射 0 bình chọn