Thành viên:

Chanel7

Đăng ký phát âm của Chanel7

Xem thông tin và từ của thành viên.
Ngày Từ Nghe Bình chọn
02/10/2011 більш як [uk] phát âm більш як 0 bình chọn
02/10/2011 нижче [uk] phát âm нижче 0 bình chọn
02/10/2011 далі [uk] phát âm далі 0 bình chọn
02/10/2011 вищезазначене [uk] phát âm вищезазначене 0 bình chọn
02/10/2011 вищезгадане [uk] phát âm вищезгадане 0 bình chọn
02/10/2011 понад [uk] phát âm понад 0 bình chọn
02/10/2011 розташованиий [uk] phát âm розташованиий 0 bình chọn
02/10/2011 випаскудити [uk] phát âm випаскудити 0 bình chọn
02/10/2011 нагорі [uk] phát âm нагорі 0 bình chọn
02/10/2011 поміж [uk] phát âm поміж 0 bình chọn
02/10/2011 всередині [uk] phát âm всередині 0 bình chọn
02/10/2011 спрямований [uk] phát âm спрямований 0 bình chọn
02/10/2011 з приводу [uk] phát âm з приводу 0 bình chọn
02/10/2011 віддалений [uk] phát âm віддалений 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
02/10/2011 під час [uk] phát âm під час 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
02/10/2011 неврожайний [uk] phát âm неврожайний 0 bình chọn
02/10/2011 капітальний [uk] phát âm капітальний 0 bình chọn
02/10/2011 транзитний [uk] phát âm транзитний 0 bình chọn
02/10/2011 сторонитися [uk] phát âm сторонитися 0 bình chọn
02/10/2011 скривати [uk] phát âm скривати 0 bình chọn
02/10/2011 загорожа [uk] phát âm загорожа 0 bình chọn
02/10/2011 наскрізь [uk] phát âm наскрізь 0 bình chọn
02/10/2011 сёрфингистка [ru] phát âm сёрфингистка 0 bình chọn
02/10/2011 виндсёрфингист [ru] phát âm виндсёрфингист 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
02/10/2011 реинкарнационный [ru] phát âm реинкарнационный 0 bình chọn
02/10/2011 поворотник [ru] phát âm поворотник 0 bình chọn
02/10/2011 мужа [ru] phát âm мужа 0 bình chọn
02/10/2011 скорейшего выздоровления [ru] phát âm скорейшего выздоровления 0 bình chọn
02/10/2011 офигительный [ru] phát âm офигительный 1 bình chọn
02/10/2011 Иван V [ru] phát âm Иван V 0 bình chọn